Προκειμένου να εκδοθεί Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) ενδιαφερομένου που δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών για την παρακολούθηση θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και την εξέταση για τη χορήγηση άδειας οδήγησης οχήματος κατηγορίας Β (για συνοδευόμενη οδήγηση), απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία, πέραν των λοιπών προβλεπόμενων δικαιολογητικών, υπεύθυνης δήλωσης με την έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλειά του.

Το παραπάνω διευκρινίζεται με εγκύκλιο του υπ. Μεταφορών και με την υπενθύμιση ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 5924/16-12-2021 η με αριθμό Δ30/A3/347507 υπουργική απόφαση αναφορικά με τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων της οδήγησης με συνοδό.

Με τις διατάξεις της νέας απόφασης καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι όροι και οι προϋποθέσεις της οδήγησης με συνοδό για τους οδηγούς που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών, οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτείται να πληροί ο συνοδός τους, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλιστικής κάλυψης. Επίσης, παρατίθεται υπόδειγμα εντύπου της προσωρινής άδειας οδήγησης που χορηγείται ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ. σε ενδιαφερόμενο για οδήγηση με συνοδό.