Διευκρινίσεις δόθηκαν από το υπ. Μεταφορών ως προς την ανταλλαγή αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από τη Δημοκρατία της Σερβίας ή της Αλβανίας με ελληνικές, καθώς και για τον χρόνο που αυτές ισχύουν. Στη σχετική εγκύκλιο αναφέρονται τα ακόλουθα:

Από γενικότερες διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου αναφορικά με τις άδειες οδήγησης αλλά και ειδικότερα, από τις Συμφωνίες μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Δημοκρατιών της Σερβίας και της Αλβανίας για την αμοιβαία αναγνώριση και ανταλλαγή των αδειών οδήγησης (οι οποίες κυρώθηκαν με τις διατάξεις των ν. 4644/2019 και 4657/2020 αντιστοίχως), απορρέει ότι κρίσιμο χρονικό σημείο είναι η ημερομηνία απόκτησης της συνήθους διαμονής του κατόχου στην Ελλάδα.

Προς επίρρωση τούτου, επισημαίνονται, ενδεικτικά, οι διατάξεις του άρθρου 2 των Συμφωνιών, στο οποίο ορίζεται ρητώς ότι άδεια οδήγησης εκδοθείσα από τη Δημοκρατία της Σερβίας ή Αλβανίας αντιστοίχως, παύει να ισχύει για οδήγηση στην ελληνική επικράτεια από την ημερομηνία που ο κάτοχός της αποκτήσει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.

Δεδομένου ότι οι λεπτομέρειες υλοποίησης των ανωτέρω Συμφωνιών καθορίστηκαν και γνωστοποιήθηκαν με τη δημοσίευση, αντιστοίχως, της γ' σχετικής αποφάσεως (26 Φεβρουαρίου 2020) και της β' σχετικής αποφάσεως (19 Μαΐου 2020), με τις παρ. 4 & 5, αντιστοίχως, του άρθρου 1 της δ' σχετικής αποφάσεως τέθηκε ως καταληκτική ημερομηνία:

η 26η Φεβρουαρίου 2020, για τις σερβικές άδειες.

Δεν ανταλλάσσεται κατηγορία που ανανεώθηκε από τη Δημοκρατία της Σερβίας σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 26ης Φεβρουαρίου 2020, εφόσον κατά την ημερομηνία ανανέωσης ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.

η 19η Μάϊου 2020, για τις αλβανικές άδειες.

Δεν ανταλλάσσεται κατηγορία που ανανεώθηκε από τη Δημοκρατία της Αλβανίας σε ημερομηνία μεταγενέστερη της 19ης Μαΐου 2020, εφόσον κατά την ημερομηνία ανανέωσης ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.

Εξυπακούεται ότι τα ανωτέρω αφορούν κατηγορίες με ημερομηνία αρχικής χορήγησης από τη Δημοκρατία της Σερβίας ή της Αλβανίας έως τη 2η Ιουνίου 2001, ανεξαρτήτως εάν κατά την ημερομηνία αρχικής χορήγησης οι ενδιαφερόμενοι είχαν ή όχι τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, δεν ανταλλάσσεται κατηγορία με ημερομηνία αρχικής χορήγησης από τη Δημοκρατία της Σερβίας ή της Αλβανίας μετά τη 2η Ιουνίου 2001, εφόσον κατά την ημερομηνία αρχικής χορήγησης ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.

Για λόγους ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής, από εκδόσεως της παρούσας, η ανωτέρω απαγόρευση ανταλλαγής εφαρμόζεται για κάθε κατηγορία που εμπεριέχεται σε έντυπο άδειας οδήγησης:

■ της Δημοκρατίας της Σερβίας με ημερομηνία στο σημείο 4α του εντύπου μεταγενέστερη της 26ης Φεβρουαρίου 2020, εφόσον κατά την ημερομηνία του σημείου 4α ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.

■ της Δημοκρατίας της Αλβανίας με ημερομηνία στο σημείο 4α του εντύπου μεταγενέστερη της 19ης Μαΐου 2020, εφόσον κατά την ημερομηνία του σημείου 4α ο ενδιαφερόμενος είχε τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.