Απαγόρευση εισόδου φορτηγών Λευκορωσίας

Δευ, 18/04/2022 - 13:27

Απαγορεύεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση οδικών μεταφορών με έδρα στη Λευκορωσία να μεταφέρει εμπορεύματα οδικώς εντός του εδάφους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της διέλευσης τράνζιτ.

Αυτό ορίζεται σε επείγουσα εγκύκλιο (14/04/22) της ΑΑΔΕ προς όλες τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας και με την παρακάτω επισήμανση:

«Εφόσον κατά τους ελέγχους που διενεργούνται, διαπιστώνεται από τα τελωνειακά παραστατικά ή από τα επισυναπτόμενα σε αυτά έγγραφα ότι τα εμπορεύματα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 2022/577, οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές παρακαλούνται να μην επιτρέπουν την εισαγωγή/ εξαγωγή/ μεταφορά των εν λόγω εμπορευμάτων και να ειδοποιούν άμεσα:

- τη Δ/νση Πολυμερών Οικονομικών Σχέσεων και Εμπορικής Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών, τηλ. 210-3682756,

- τη Δ/νση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, Τμήμα Διεθνών Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, τηλ. 210-6508812, 210-6508633

προκειμένου να αποφασιστεί τυχόν δέσμευση των εμπορευμάτων ή άλλες περαιτέρω ενέργειες».

Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία επιτρέπονται -κατόπιν άδειας της αρμόδιας αρχής- οι μεταφορές εμπορευμάτων από επιχείρηση οδικών μεταφορών με έδρα στη Λευκορωσία, αν οι αρμόδιες αρχές έχουν καθορίσει ότι η εν λόγω μεταφορά είναι αναγκαία για:

α) την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά στην Ένωση φυσικού αερίου και πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων διύλισης πετρελαίου, καθώς και τιτανίου, αλουμινίου, χαλκού, νικελίου, παλλαδίου και σιδηρομεταλλεύματος,

β) την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά φαρμακευτικών, ιατρικών, γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων του σιταριού και των λιπασμάτων των οποίων η εισαγωγή, αγορά και μεταφορά επιτρέπεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού,

γ) ανθρωπιστικούς σκοπούς ή

δ) τη λειτουργία διπλωματικών και προξενικών αντιπροσωπειών της Ένωσης και των κρατών-μελών στη Λευκορωσία, συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών, των πρεσβειών και των αποστολών, ή διεθνών οργανισμών στη Λευκορωσία που χαίρουν ασυλίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.