Απαγορεύτηκε η εξαγωγή ξυλείας. Επιβάλλεται κατάσχεση και ποινή φυλάκισης

Τετ, 16/11/2022 - 10:03

Με τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών», απαγορεύεται προσωρινά η αποστολή προϊόντων υλοτομίας σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε τρίτα κράτη.

Ειδικότερα, με το άρθρο 3 oρίζεται ότι:

1. Από την 15η Νοεμβρίου 2022 έως και την 1η Μαρτίου 2023 απαγορεύεται η αποστολή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων προϊόντων υλοτομίας από την Επικράτεια.

2. Αρμόδιες αρχές για την απαγόρευση της αποστολής των εμπορευμάτων υλοτομίας είναι οι κατά αρμόδιες αγορανομικές, αστυνομικές, λιμενικές και τελωνειακές αρχές.

3. Το σύνολο των Προϊόντων υλοτομίας που επιχειρείται να αποσταλούν σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. κατάσχεται. Τα κατασχεμένα παραδίδονται άμεσα στην κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου αυτά να διατίθενται για τη θεραπεία κοινωνικής ανάγκης ή την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού ή τη διενέργεια δράσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Κατάσχεση και ποινή φυλάκισης

Επίσης, με το άρθρο 4 ορίζεται ότι:

1. Από την 15η Νοεμβρίου 2022 έως και την 1η Μαρτίου 2023 απαγορεύεται η εξαγωγή επεξεργασμένων ή ανεπεξέργαστων προϊόντων υλοτομίας από την Επικράτεια σε τρίτα κράτη.

2. Αρμόδιες αρχές για την απαγόρευση της εξαγωγής των παραπάνω εμπορευμάτων είναι οι τελωνειακές αρχές.

3. Η παραβίαση της απαγόρευσης ως προς τις εξαγωγές συνιστά λαθρεμπορία, για οποία επιβάλλονται σωρευτικά:

α) ως διοικητική κύρωση πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ ανά κυβικό μέτρο προϊόντων υλοτομίας που επιχειρείται να εξαχθεί ή αποδεικνύεται ότι έχει εξαχθεί από Επικράτεια, και

β) ποινή φυλάκισης ενός (1) τουλάχιστον έτους.

4. Το διοικητικό πρόστιμο αποτελεί έσοδο του Κρατικού προϋπολογισμού.

5. To σύνολο των προϊόντων υλοτομίας που επιχειρείται να εξαχθούν κατάσχεται. Τα κατασχεμένα παραδίδονται άμεσα στην κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας, ώστε να διατίθενται για τη θεραπεία άμεσης κοινωνικής ανάγκης ή την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού ή τη διενέργεια δράσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα.