Απαλλαγή ασθενοφόρων από το τέλος ταξινόμησης

Τετ, 22/06/2022 - 10:38

Με προσθήκη στο άρθρο 132 του «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης τα ασθενοφόρα και οι ειδικές κινητές μονάδες, καινούρια ή μεταχειρισμένα, που αποκτώνται από ν.π.ι.δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον τα οχήματα αυτά παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό του ΕΚΑΒ ή παραχωρούνται για χρήση στο ΕΚΑΒ.

Αν η παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό του ΕΚΑΒ ή η παραχώρηση της χρήσης των ανωτέρω οχημάτων στο ΕΚΑΒ λήξουν πριν από τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία χορήγησης της απαλλαγής, εισπράττεται το ποσό του τέλους ταξινόμησης που υπολείπεται, κατά τον χρόνο λήξης της παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών για λογαριασμό του ΕΚΑΒ ή λήξης της παραχώρησης της ως άνω χρήσης στο ΕΚΑΒ. Το αναλογούν τέλος ταξινόμησης υπολογίζεται με βάση το τέλος ταξινόμησης για το οποίο χορηγήθηκε η απαλλαγή και τους μήνες που υπολείπονται για τη συμπλήρωση της πενταετίας. Για τον υπολογισμό του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης λογίζεται ως μήνας διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών».

Τα παραπάνω προβλέπονται στο Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».