Νέοι αναθεωρημένοι κανόνες, που θα απλοποιούν τις διαδικασίες μίσθωσης φορτηγών αυτοκινήτων, περιλαμβάνονται στην πρόταση έκδοσης καινούριας οδηγίας, η οποία ταυτόχρονα θα αποσαφηνίζει τους ισχύοντες κανόνες, ώστε να εξασφαλιστεί ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο και να χαλαρώσουν οι περιορισμοί στη χρήση μισθωμένων οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Αναλυτικότερα, το Συμβούλιο της Ε.Ε. προτείνει την τροποποίηση της οδηγίας 2006/1/ΕΚ για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, με στόχο να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στη μίσθωση οχημάτων και οι μεταφορείς να είναι σε θέση να ασκούν αποτελεσματικότερα τις δραστηριότητές τους.

Επίσης, οι προτεινόμενοι αναθεωρημένοι κανόνες θα διευκολύνουν τους μεταφορείς να ενοικιάζουν φορτηγό σε περίπτωση που το όχημά τους ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή εάν χρειάζονται επιπλέον όχημα για να καλύψουν την προσωρινή ζήτηση των μεταφορικών τους υπηρεσιών.

Όπως επισημαίνει ο Pedro Nuno Santos, Υπουργός Υποδομών και Στέγασης της Πορτογαλίας και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο τα κράτη μέλη δεν θα επιτρέπεται να περιορίζουν τη χρησιμοποίηση στο έδαφός τους οχήματος μισθωμένου από εταιρεία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι σχετικοί κανόνες ταξινόμησης και οι λοιποί κανόνες στο εν λόγω κράτος-μέλος.

Δεδομένου ότι το επίπεδο φορολόγησης των οδικών μεταφορών ποικίλλει σημαντικά εντός της ΕΕ, τα κράτη-μέλη θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν, εντός ορισμένων ορίων, τη χρήση οχημάτων που μισθώνονται σε άλλο κράτος-μέλος από τις δικές τους εταιρείες.

Τα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή αναγνωρίζονται ως απόδειξη της συμμόρφωσης με την οδηγία.

Για να βελτιωθεί η επιβολή της νομοθεσίας και ο έλεγχος των παράνομων ενδομεταφορών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καταγράφουν στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που μισθώνονται από άλλο κράτος-μέλος.

Επιπλέον, η νέα οδηγία θα αποσαφηνίζει ορισμένες προγενέστερες διατάξεις σχετικές με τη φορολογία και με την αποφυγή κατάχρησης των κανόνων του καμποτάζ.

Η γενική προσέγγιση για την προτεινόμενη νέα οδηγία εγκρίθηκε και επιτρέπει στην Προεδρία να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσουν αμφότερα επί του τελικού κειμένου. Όπως ορίζεται, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να ενσωματώσουν τις νέες διατάξεις στη νομοθεσία τους έως τις 21 Αυγούστου 2023. Η ημερομηνία αυτή αντιστοιχεί σε τριετή περίοδο από την έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων κανόνων της πρώτης δέσμης μέτρων για την κινητικότητα σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά και την πρόσβαση στο επάγγελμα, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστούν οι προθεσμίες για τη θέσπιση των πρόσθετων μέτρων ελέγχου που απαιτούνται από τα νομοθετήματα αυτά.

1

Κανόνες ευελιξίας στις μισθώσεις φορτηγών

Τα βασικά σημεία που έκριναν ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι ισχύοντες κανόνες, ώστε οι μισθώσεις των φορτηγών να γίνονται για τη διευκόλυνση των μεταφορών εμπορευμάτων περιγράφονται στην εισήγηση της Επιτροπής.

Παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία:

- Η χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων μπορεί να μειώσει το κόστος των επιχειρήσεων που μεταφέρουν εμπορεύματα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και ταυτόχρονα να ενισχύσει την επιχειρησιακή ευελιξία τους. Μπορεί έτσι να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των εν λόγω επιχειρήσεων. Επιπλέον, επειδή τα μισθωμένα οχήματα είναι συνήθως νεότερα από τον μέσο όρο του στόλου, είναι, επίσης, ασφαλέστερα και λιγότερο ρυπογόνα.

- Η οδηγία 2006/1/ΕΚ δεν παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επωφελούνται πλήρως από τα πλεονεκτήματα της χρησιμοποίησης μισθωμένων οχημάτων. Η εν λόγω οδηγία επιτρέπει στα κράτη-μέλη να περιορίζουν τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου μεικτού βάρους άνω των έξι τόνων από επιχειρήσεις εγκατεστημένες στα αντίστοιχα εδάφη τους για μεταφορές για ίδιο λογαριασμό. Επιπλέον, τα κράτη-μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να επιτρέπουν τη χρησιμοποίηση μισθωμένου οχήματος στα αντίστοιχα εδάφη τους, αν το όχημα έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους-μέλους άλλου από εκείνο όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που το μισθώνει.

- Προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να επωφελούνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τα πλεονεκτήματα της χρησιμοποίησης μισθωμένων οχημάτων, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν οχήματα μισθωμένα σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος, όχι μόνο στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τούς. Με αυτόν τον τρόπο θα τους είναι ευκολότερο να καλύπτουν ιδίως βραχυπρόθεσμες, εποχικές ή προσωρινές κορυφώσεις της ζήτησης ή να αντικαθιστούν οχήματα ελαττωματικά ή με βλάβη.

- Τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν τη χρησιμοποίηση, στα αντίστοιχα εδάφη τους, οχήματος μισθωμένου από επιχείρηση εγκατεστημένη στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους, εφόσον το όχημα έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιουδήποτε κράτους-μέλους και, εάν πρόκειται για όχημα για το οποίο απαιτείται επικυρωμένο γνήσιο αντίγραφο της κοινοτικής άδειας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009, έχει επιτραπεί η χρησιμοποίησή του από το κράτος-μέλος εγκατάστασης της επιχείρησης δυνάμει του εν λόγω επικυρωμένου γνήσιου αντιγράφου.