Η ΟΛΘ Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής της, ενδιαφέρεται να συλλέξει και να αξιολογήσει προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεών της εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένος αλλά και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων που σκοπεύει να δημιουργήσει, αναφορικά με τις παρακάτω χρήσεις:

• Αποθηκευτικές εγκαταστάσεις (ξηρού φορτίου, υγρού φορτίου, ψυχόμενων/Reefer κτλ.)

• Εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών logistics προς τρίτους (3ΡL)

• Εγκαταστάσεις κέντρου διανομής αποθηκευτικής χρήσης

Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΛΘ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προαναφερόμενη διαδικασία, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως εκτίθενται αναλυτικά παρακάτω.

Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν Φυσικά ή/και Νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, Κοινοπραξίες, συμπράξεις, ενώσεις οικονομικών φορέων.

Β. Περιεχόμενα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

  • Προφίλ εταιρείας, επαγγελματική δραστηριότητα. (διάρκεια λειτουργίας/ κύκλος εργασιών)

  • Συμπληρωμένο το έντυπο «Υπόδειγμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα Α.

  • Όποιο περαιτέρω δεδομένο κρίνεται χρήσιμο να παρατεθεί, για την πληρέστερη παρουσίαση και την πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

  • Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρείας (καταστατικό εταιρείας, ΓΕΜΗ, εξουσιοδότηση του υποβάλλοντος για εταιρεία ή παρεμφερή νομικά έγγραφα για εταιρείες της αλλοδαπής).

Γ. Τρόπος υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 30/09/2021 και ώρα 15:00.

Ζητούμενες διευκρινήσεις επί της διαδικασίας, καθώς και σχετικά ερωτήματα μπορούν να απευθύνονται στους κάτωθι:

• Μπεντούλης Άγγελος — 2310-593371— abentoulis@thpa.gr

• Βουρλιώτης Δημήτριος— 2310-593135 - dvourliotίs@thpa.gr