Τροχοί & TIR

Περ. Αττικής: Δυνατότητα εγγραφής σε οποιαδήποτε Σχολή Π.Ε.Ι, εφόσον ο τόπος κατοικίας του ενδιαφερόμενου βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της

Τροποποίηση προηγούμενης απόφασης.
Παρασκευή 28/06/2024 - 14:04
Κοινοποίηση στα Social Media
iveco

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Νικόλαου Χαρδαλιά, τροποποιείται - συμπληρώνεται η με αριθ. 475674/15-04-2024 απόφαση «Περί δυνατότητας εγγραφής ενδιαφερόμενων προς επιμόρφωση οδηγών, με διεύθυνση μόνιμης κατοικίας-διαμονής εντός της Περιφέρειας Αττικής, σε οποιαδήποτε Σχολή Π.Ε.Ι., η οποία βρίσκεται εντός της Περιφέρειας Αττικής» και εφεξής έχει ως ακολούθως:

i) Για την επέκταση ισχύουσας άδειας οδήγησης και απόκτηση Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών, ο ενδιαφερόμενος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, μπορεί να υποβάλλει την αίτηση και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, ανεξαρτήτως Περιφερειακής Ενότητας, εφόσον ο τόπος κατοικίας του ενδιαφερόμενου βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής.

ii) Επιτρέπεται η εγγραφή ενδιαφερόμενου προς επιμόρφωση οδηγού, του οποίου η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας-διαμονής βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής, σε οποιαδήποτε Σχολή Π.Ε.Ι. βρίσκεται εντός της Περιφέρειας Αττικής, ανεξαρτήτως Περιφερειακής Ενότητας.

iii) Για τον εφοδιασμό των ενδιαφερομένων οδηγών με ΠΕΙ πενταετούς ισχύος με την διαδικασία της παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης, επιτρέπεται η υποβολή της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης μαζί με την σχετική αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, ανεξαρτήτως Περιφερειακής Ενότητας, εφόσον ο τόπος κατοικίας του ενδιαφερόμενου βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της και καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση που ορίζει διαφορετικά τα διαλαμβανόμενα σε αυτή.

Πληροφορίες: Τηλ.: 213 1600639, E-mail: gdme@patt.gov.gr

PreviousNext