Στη βάση οδηγιών της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) προς τους τελωνειακούς υπαλλήλους ελέγχου των συνοριακών τελωνείων είναι δυνατή η δέσμευση φορτίων ζωικής ή φυτικής προέλευσης, εφόσον κριθεί υγειονομικά ακατάλληλη η ξύλινη συσκευασία τους.

Συγκεκριμένα, με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ παρέχεται ενημέρωση σχετικά με το νέο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων κατά την είσοδο στη χώρα αγαθών κτηνιατρικού, φυτοϋγειονομικού ή άλλου ενδιαφέροντος σχετικού με την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, στο πλαίσιο εφαρμογής του ευρωπαϊκού κανονισμού Ε.Ε. 625/2017 που ορίζει ένα ενιαίο πλαίσιο των Επίσημων Ελέγχων και των άλλων επίσημων δραστηριοτήτων, που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών κι αυτής για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, όταν τα ζώα, τα φυτά ή τα αγαθά που εμπίπτουν στους εν λόγω ελέγχους εισέρχονται στην ΕΕ.

Επειδή τα ξύλινα μέσα συσκευασίας, όπως τα κιβώτια, κουτιά, καφάσια, τύμπανα για καλώδια, πηνία και καρούλια, παλέτες, παλετοκιβώτια κ.α. μπορεί «να χρησιμεύσουν ως οδοί για την είσοδο επιβλαβών οργανισμών, παρουσιάζοντας κίνδυνο εξάπλωσης επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών στην ΕΕ» και για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος εισαγωγής ή διασποράς των επιβλαβών, προβλέπεται ότι:

«Οι αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της διενέργειας των φυσικών ελέγχων των ξύλινων μέσων συσκευασίας και για όσο διαρκούν αυτοί οι έλεγχοι μπορούν να απαιτούν τη δέσμευση συγκεκριμένων φορτίων που περιέχουν ξύλινα μέσα συσκευασίας από τις τελωνειακές Αρχές, στα οποία και έχουν πλήρη πρόσβαση. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την έναρξη της δέσμευσης των εν λόγω φορτίων, οι αρμόδιες Αρχές υποβάλλουν τα αποτελέσματα των ελέγχων τους στις τελωνειακές Αρχές. Όταν απαιτείται περισσότερος χρόνος για τη διενέργεια των φυσικών ελέγχων, οι αρμόδιες Αρχές μπορούν να ζητήσουν από τις τελωνειακές Αρχές την παράταση της δέσμευσης για τρεις εργάσιμες ημέρες επιπλέον. Στις περιπτώσεις αυτές, οι τελωνειακές Αρχές μπορούν να αποδεσμεύσουν το φορτίο, αν αυτό μπορεί να διαχωριστεί (από τον υπεύθυνο της επιχείρησης για το φορτίο) από τα ξύλινα μέσα συσκευασίας».

Υποχρέωση του αποστολέα

Ωστόσο, για κάθε φορτίο ζώων και αγαθών που ανήκουν στις κατηγορίες του άρθρου 47§1 του Καν. 625/2017 (κτηνιατρικού ενδιαφέροντος) ο υπεύθυνος επιχείρησης που φέρει την ευθύνη για το φορτίο είναι υποχρεωμένος να παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για την άμεση και πλήρη ταυτοποίηση του φορτίου και τον προορισμού του. Για τον λόγο αυτό συμπληρώνει το σχετικό τμήμα του Κοινού Υγειονομικού Εγγράφου Εισόδου (ΚΥΕΕ, Common Health Entry Document: CHED).

Το ΚΥΕΕ είναι το (ηλεκτρονικό) έγγραφο που προβλέπεται να χρησιμοποιείται (άρθρο 56 του Καν. 625/2017) από τους υπευθύνους επιχειρήσεων, που έχουν την ευθύνη για τα φορτία των ζώων κι αγαθών του άρθρου 47§1, κι από τις αρμόδιες Αρχές του Συνοριακού Σταθμού Ελέγχου. Η χρήση του από τους υπεύθυνους των εν λόγω επιχειρήσεων έχει ως σκοπό την εκ των προτέρων ειδοποίηση (πριν δηλαδή τη φυσική άφιξη των φορτίων) των αρμόδιων Αρχών του Συνοριακού Σταθμού Ελέγχου για την άφιξη των εν λόγω φορτίων στην ΕΕ, μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών για Επίσημους Ελέγχους (IMSOC). Η χρήση του από τις αρμόδιες Αρχές του Συνοριακού Σταθμού Ελέγχου έχει ως σκοπό οι ίδιες Αρχές να καταγράψουν το αποτέλεσμα των επίσημων ελέγχων που διενεργήθηκαν και των αποφάσεων που τυχόν ελήφθησαν βάσει των ελέγχων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης για την απόρριψη φορτίου και να κοινοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές μέσω του IMSOC.