Απαντώντας σε ερώτημα εταιρείας διεθνών μεταφορών για τις λογιστικές εγγραφές σε περίπτωση που η μεταφορική αναλαμβάνει να εκτελωνίσει και τις διαδικασίες εκτελωνισμού το συμβούλιο λογιστικής τυποποίησης (ΣΛΟΤ) έδωσε την εξής απάντηση:

Η ακολουθητέα λογιστική διαδικασία

 

 

Όπως προκύπτει από το ερώτημά σας, η Μεταφορική Εταιρεία μεσολαβεί στην διαδικασία του εκτελωνισμού για λογαριασμό πελάτη της, αφού ο εκτελωνισμός δεν αφορά δικά της εισαγόμενα αγαθά. Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα της εισαγωγής, έχουν εκδοθεί στην επωνυμία του πελάτη της Μεταφορικής. Συνεπώς, η εκτελωνιστική διαδικασία και οι φόροι που θα καταβληθούν στην Τελωνειακή Αρχή, αφορούν τον εισαγωγέα / πελάτη της Μεταφορικής. Ο εκτελωνιστής, εν συνεχεία, καλείται να εκδώσει το τιμολόγιό του προς την διαμεσολαβούσα Εταιρεία, με την οποία προφανώς συνεργάζεται.

Υπό αυτήν την έννοια, τα αναγραφόμενα ποσά στο τιμολόγιο του εκτελωνιστή, δεν θα καταχωρίζονται σε λογαριασμούς κόστους απόκτησης (εισαγωγής) αγαθών ή σε λογαριασμούς εξόδων, κατά περίπτωση, της Μεταφορικής, αλλά θα χρεώνονται σε ενδιάμεσο λογαριασμό (30.90), στον οποίο θα εμφανίζεται (προσωρινή) απαίτηση κατά του εντολέα /πελάτη αυτής.

Ο ενδιάμεσος αυτός λογαριασμός στη συνέχεια, θα εξισώνεται, πιστούμενος, όταν η Εταιρεία εκδώσει το αναλυτικό τιμολόγιο εκτελωνιστικών εργασιών προς τον πελάτη της.

Η καταχώριση του τιμολογίου αυτού στα βιβλία της Μεταφορικής, δεν θα αντιπροσωπεύει απόκτηση αγαθών, αλλά θα «κλείνει» την προσωρινή υποχρέωση που είχε σχηματισθεί κατά την αρχική λήψη (χρέωση) του ποσού στον λογαριασμό όψεως, με την εντολή διαμεσολάβησης στην ανάληψη του εκτελωνισμού.

Ως έσοδο για την Εταιρεία θα μπορούσε να καταχωριστεί τυχόν προμήθεια, που αυτή θα ελάμβανε, κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη της, λόγω της ως άνω διαμεσολάβησης. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της προμήθειας θα εμφανίζεται διακεκριμένα στο τιμολόγιο, οπότε το συγκεκριμένο παραστατικό μπορεί να χαρακτηριστεί ως «εκκαθάριση» (βλέπε κατωτέρω τις λογιστικές εγγραφές).

ΒΙΒΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(Α)

logariasmoi1_2_0.png

 

(Β)

logariasmoi_v_0.png

(Γ)

logariasmoig_0.png

(Δ)

logariamoid_0.png

Επομένως, εφόσον έχει συμφωνηθεί η καταβολή προμήθειας διαμεσολάβησης, το χρεωστικό υπόλοιπο που θα εμφανιστεί στην καρτέλα του πελάτη «Χ», μετά την διενέργεια της λογιστικής εγγραφής (Δ), θα αντιπροσωπεύει το ποσό αυτής της προμήθειας (συν τον αναλογούντα ΦΠΑ).

Για θέματα ελέγχου διασταύρωσης των συναλλαγών (πελατών / προμηθευτών), αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών