Διαγωνισμός 146.000 ευρώ για μεταφορές συνταγών ΕΟΠΥΥ

Τετ, 08/06/2022 - 11:54

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (ΕΟΠΥΥ) με έδρα επί της οδού Απ. Παύλου 12, Μαρούσι προκειμένου να προβεί στην υλοποίηση του έργου Υπηρεσιών Μεταφοράς για Υπηρεσίες του Οργανισμού, εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης ύψους 146.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 181.040,00€ προκηρύσσει ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό με ανοιχτές διαδικασίες και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάσει Τιμής για την επιλογή Αναδόχου υλοποίησης του Έργου:

1) «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, παλετοποίησης και φορτοεκφόρτωσης λογαριασμών φαρμακείων και συνταγών από τους χώρους του Κέντρου Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών-ΚΜΕΣ (Πειραιώς 181,Ταύρος) σε αποθηκευτικό χώρο του ΕΟΠΥΥ ή σε χώρο αναδόχου εταιρείας αποθήκευσης, εντός των ορίων του Ν. Αττικής ή των όμορων νομών και αντίστροφα ή μεταφοράς, παλετοποίησης, φορτοεκφόρτωσης και τοποθέτησης σε χώρους, αρχειακού υλικού ή οικοσκευών του Οργανισμού» και

2) «Μεταφορά πάγιου εξοπλισμού και αρχειακού υλικού της ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ Λάρισας, του φαρμακείου της ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ Λάρισας και του αποθηκευτικού χώρου του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠ-ΟΤΕ σε νέο κτίριο».

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια του έργου θα είναι 1) δύο (2) έτη ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού τιμήματος του συγκεκριμένου τμήματος (Προϋπολογισθείσα δαπάνη του τμήματος 1) & 2) ένα (1) μήνα για το τμήμα 2.

Κριτήριο ανάθεσης: αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. Συγκεκριμένα, η προμήθεια κάθε τμήματος θα ανατεθεί στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το τμήμα (δηλαδή για το σύνολο της ποσότητας του τμήματος 1, του τμήματος 2 κ.ο.κ.,).

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 146.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ο οποίος θα καλυφθεί από Τακτικό Προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ ετών 2022, 2023 & 2024 για το 1ο τμήμα (110.000,00€ πλέον ΦΠΑ) και έτους 2022 για το 2ο τμήμα (36.000,00€ πλέον ΦΠΑ). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 0824.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι 22/06/2022, και ώρα 15:00.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών είναι 28/06/2022, και ώρα 10:00.

Υποβολή Προσφορών: Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα από τα προκηρυχθέντα τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού για το σύνολο των υπηρεσιών κάθε τμήματος (δηλαδή για το σύνολο των υπηρεσιών του τμήματος α., του τμήματος β. κ.ο.κ.,). Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα και τα Παραρτήματά της. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ανάθεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί ανά τμήμα, δηλαδή για το τμήμα 1., το τμήμα 2. κ.ο.κ., η δε αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει ένα ή περισσότερα ή όλα τα τμήματα σε έναν προσφέροντα. Οι προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το συνολικό προϋπολογισμό ανά τμήμα.

- Το έργο της αξιολόγησης των προσφορών θα αναλάβει Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού.

- Το έργο της παρακολούθησης και της παραλαβής της σύμβασης θα αναλάβουν Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής που συγκροτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του ν.4412/2016 ως ισχύει.

- Εγγύηση Συμμετοχής: Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και των ενώσεών τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 1% του προϋπολογισμού του τμήματος της διακήρυξης που αφορά η προσφορά του ή του συνόλου του προϋπολογισμού εφόσον η προσφορά αφορά το σύνολο των τμημάτων πλέον τον αναλογούντα ισχύοντα ΦΠΑ, κατά την κατάθεση της προσφοράς.

- Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης: Για την υπογραφή κάθε σύμβασης που θα συναφθεί απαιτείται η παροχή Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης βάσει της Διακήρυξης, αξίας της σύμβασης, άνευ ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.

Πληροφορίες: ΕΟΠΥΥ, Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών, αρμόδιος κ. Κ. Νικητάκης. Τηλ.: 210 8110972, 975, 951, E-mail: d3.t2@eopyy.gov.gr. Τα στοιχεία της διακήρυξης είναι: Αρ. 19/2022.