Δημοσιεύθηκε η διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), κάτω των ορίων, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς αρχείου και εξοπλισμού του ΕΛΚΕ και των Δ.Ο.Υ. Νομαρχίας Αθηνών, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 € (εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 120.967,74€ πλέον Φ.Π.Α. ύψους: 29.032,26€). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της υπογραφείσας σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. έως τις 31/12/2022 και σε κάθε περίπτωση μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού (όποιο επέλθει από τα δύο πρώτο).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων τη συνολικά χαμηλότερη τιμή χωρίς Φ.Π.Α. (Ρ) για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 18/10/2021 και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 22/10/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Περισσότερες πληροφορίες, τηλ.: 213-1613640,618, e-mail: doy.iv-athinon@aade.gr