Επεκτείνεται μέχρι 30/12/21 το χρονοδιάγραμμα της πράξης ενίσχυσης με δημόσια δαπάνη με τον τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Επαγγέλματα του Κλάδου Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics», το οποίο περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και αφορά στην κατάρτιση 1.250 εργαζομένων σε σχετικές ειδικότητες του κλάδου παρέμβασης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο.

Ο κλάδος παρέμβασης που εστιάζει η προτεινόμενη Πράξη είναι ο τομέας των Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics. Ως κλάδος Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) ορίζεται ένα σύνολο δραστηριοτήτων, που αφορούν: τη συνολική διαχείριση του εφοδιασμού μίας επιχείρησης ή μίας αγοράς όπως, η μεταφορά πρώτων υλών/τελικών εμπορευμάτων, η αποθήκευσή τους, η διαχείριση των αποθεμάτων, ο συντονισμός των δρομολογίων και ο έλεγχος της διανομής των τελικών προϊόντων, τη μεταφορά των εμπορευμάτων από το σημείο παραγωγής τους στον κατάλληλο τόπο, στην κατάλληλη μορφή, την κατάλληλη χρονική στιγμή και με το κατάλληλο κόστος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προτεινόμενης Πράξης είναι 1.500.000,00 €. Οι 1.250 εργαζόμενοι κατανέμονται στις 13 γεωγραφικές περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία—Θράκη: 125 άτομα, Κεντρική Μακεδονία:188 άτομα, "Ηπειρος: 75 άτομα, Θεσσαλία: 188 άτομα, Δυτική Ελλάδα: 179 άτομα, Δυτική Μακεδονία: 25 άτομα, Ιόνια Νησιά: 46 άτομα, Πελοπόννησος: 75 άτομα, Βόρειο Αιγαίο: 25 άτομα, Κρήτη: 75 άτομα, Στερεά Ελλάδα: 25 άτομα, Αττική: 205 άτομα, Νότιο Αιγαίο:20 άτομα.

Το σύνολο της Πράξης έχει κατανεμηθεί και θα υλοποιηθεί σε 4 επιμέρους υποέργα. Το Υποέργο 1 «Συντονισμός —Διαχείριση, Υποστήριξη και Παρακολούθηση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου της πράξης» και τα Υποέργα «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» /2 (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα) /3 (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) /4 (Αττική) /5 (Στερεά Ελλάδα ) /6 (Νότιο Αιγαίο).

Η Πράξη περιλαμβάνει: 1. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 64 ωρών, 2. Πρακτική άσκηση διάρκειας 16 ωρών, 3. Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης.

1

Τα αντικείμενα κατάρτισης — πιστοποίησης που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης είναι τα ακόλουθα : 1. Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 2. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης, 3. Στέλεχος εταιρείας διαμεταφορών / διαλογέας, 4. Χειριστής ανυψωτικών μηχανημdτων, 5. Γραμματέας Διοίκησης, 6. Υπάλληλος διοικητικής υποστήριξης — γραφείου.

Περισσότερες πληροφορίες από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία τηλ.: 213 1503720 ή από την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, τηλ.: 210 3259200