Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός 241.000 ευρώ για ετήσια μίσθωση πούλμαν

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη «Μίσθωση λεωφορείων με σκοπό την πραγματοποίηση του κοινωνικού προγράμματος εκδρομών οικολογίας και τουρισμού των
Πέμπτη 02/03/2023 - 09:26
Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για τη «Μίσθωση λεωφορείων με σκοπό την πραγματοποίηση του κοινωνικού προγράμματος εκδρομών οικολογίας και τουρισμού των Κ.Α.Π.Η , του εκπαιδευτικού προγράμματος των παιδικών και βρεφικών σταθμών του νομικού προσώπου, καθώς και των μετακινήσεων θρησκευτικού-πολιτιστικού-ψυχαγωγικού χαρακτήρα εντός και εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος, έτους 2023 και 2024 », για ένα έτος προϋπολογιζόμενης δαπάνης 241.091,15€ με ΦΠΑ 13%.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: α) τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί, δ) κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της περιγραφόμενης υπηρεσίας.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζετε η 13.03.2023 και ώρα 8.00 π.μ. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 20.03.2023 και η ώρα λήξης 15:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 22.03.2023 και ώρα 10.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Για το αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης και για πληροφορίες: Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Νεάπολης Συκεών, Τηλ.: 2310-213161, E-mail: kotta.xristina@n3.syzefxis.gov.gr. Αρμόδια: Κόττα Χριστίνα, www.dimosneapolis-sykeon.gr

PreviousNext