Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός 880.000 ευρώ για μεταφορά/ διανομή βιβλίων

Στη διανομή σχολικών βιβλίων σε όλη την Ελλάδα αναφέρεται ο διαγωνισμός ύψους 880.000 ευρώ +ΦΠΑ 211.200 ευρώ του υπ. Παιδείας με αναθέτουσα αρχή το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Δ
Τρίτη 31/01/2023 - 09:58
Κοινοποίηση στα Social Media

Στη διανομή σχολικών βιβλίων σε όλη την Ελλάδα αναφέρεται ο διαγωνισμός ύψους 880.000 ευρώ +ΦΠΑ 211.200 ευρώ του υπ. Παιδείας με αναθέτουσα αρχή το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.).

Το μεταφορικό έργο έχει προσδιοριστεί σε 20.652 παλέτες και σε 8.167 χαρτοκιβώτια.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 8η Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00.

Ο διαγωνισμός υποδιαιρείται σε 6 τμήματα κατά γεωγραφικές περιοχές με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής και θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ο αριθμός της διακήρυξης είναι Π52/26.01.2023.

Πληροφορίες: Διόφαντος. Πάτρα: Τηλ.: 2610960300, www.cti.gr, Αθήνα: Τηλ.: 210 3350600

Σημείωση: Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

PreviousNext