Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Βοιωτίας

Η Περιφέρεια Στ. Ελλάδος-Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας προκηρύσσει την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών, μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β
Δευτέρα 08/05/2023 - 13:08
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου

Η Περιφέρεια Στ. Ελλάδος-Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας προκηρύσσει την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) για την ανάθεση υπηρεσιών, μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα δρομολογίων ή ανά τμήμα της εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προσφορών, συνολικού προϋπολογισμού, 10.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης έως 28%, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη Διακήρυξη αριθ. 92031/05-05- 2023 (AΔΑΜ: 23PROC012611884).

Η εφαρμογή του ΔΣΑ θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ως προθεσμία παραλαβής των αρχικών (που υποβάλλονται για πρώτη φορά στο σύστημα) αιτήσεων συμμετοχής (ΕΕΕΣ), ορίζεται η 06/06/2023 και ώρα 23:59:59 μ.μ.

Το παρόν ΔΣΑ χωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες υπηρεσιών μεταφοράς, με βάση το απαιτούμενο μεταφορικό μέσο

Α. Λεωφορείο 

Β. Μικρό Λεωφορείο 

Γ. Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) 

Δ. Ειδικά Διαμορφωμένα Οχήματα

Αρμόδιος για πληροφορίες: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Βοιωτίας, Τμήμα Προμηθειών, κ. Πέτρος Καλλιώρας, Τηλ.: 22613-50273

PreviousNext