Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Βοιωτίας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καλεί τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Βοιωτίας, όπως
Πέμπτη 21/09/2023 - 16:24
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καλεί τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Βοιωτίας, όπως καταθέσουν τεχνική και οικονομική προσφορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση των άγονων τμημάτων και των νέων δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, καθώς και για την ανάθεση των άγονων δρομολογίων ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για το σχολικό έτος 2023-2024.

Συγκεκριμένα, η Περιφερειακή Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδος προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής της αρμοδιότητας, για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 μίσθωσης κατάλληλων μεταφορικών μέσων (λεωφορείο, ∆.Χ. επιβατικό), για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού Βοιωτίας από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων από την έναρξη έως και την λήξη κάθε σχολικού έτους (2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026), καθώς και την εκτέλεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής της αρμοδιότητας, για την υλοποίηση της εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής των μαθητών της Γ’ και όπου δύναται και της Δ’ τάξης των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-2024, στα πλαίσια του Β΄ Σταδίου του Δυναμικού Συστήματος Αγορών.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού [234135] έως την 01-10-2023 και ώρα 23:59:59.

PreviousNext