Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών στη Φθιώτιδα

Η Περιφερειακή Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση υπηρεσιών μεταφορά μαθητών χωρικής της αρμοδιότητας, για τρία (3) σχολικά έτη 2023- 2024, 2024-2
Δευτέρα 30/10/2023 - 20:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφερειακή Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση υπηρεσιών μεταφορά μαθητών χωρικής της αρμοδιότητας, για τρία (3) σχολικά έτη 2023- 2024, 2024-2025 και 2025-2026 μίσθωσης κατάλληλων μεταφορικών μέσων (λεωφορείο, ∆.Χ. επιβατικό), για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού Φθιώτιδας από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων από την έναρξη έως και την λήξη του σχολικού έτους.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού 238185 έως την 9/11/23 και ώρα 23:59.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, όπως αυτή αντιστοιχεί στο υψηλότερο ποσοστό % έκπτωσης επί του τμήματος για το οποίο κατατίθεται η προσφορά.

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης: Η σύμβαση υλοποιείται από την ημερομηνία υπογραφής της και έχει διάρκεια έως 31.08.2026 κατά τις ημέρες που διεξάγονται τα μαθήματα των σχολείων δημόσιας εκπαίδευσης Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας (500 ημέρες).

Συνολικός προϋπολογισμός: 244.815,00€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ Συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 50%.

PreviousNext