Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών στην Π.Ε. Καστοριάς

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς προκηρύσσει Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής α
Πέμπτη 25/05/2023 - 10:39
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς προκηρύσσει Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Καστοριάς, για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026, ύψους 4.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης 40% (3.981.074,28,77 € χωρίς ΦΠΑ).

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά δρομολόγιο ή Τμήμα δρομολογίων που θα αποτυπώνονται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προφορών.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 20-6-2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

Πληροφορίες: Αθηνά Δήμζα, Τηλ.: 24673 50279 

PreviousNext