Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός μεταφοράς των Εξυπηρετούμενων του Ιδρύματος Προστασίας Απροσάρμοστων Παίδων από την Περ. Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών προκηρύσσει Ανοικτό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ [α/α ΕΣΗΔΗΣ: 188830] για την ανάθ
Τετάρτη 19/04/2023 - 14:50
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών προκηρύσσει Ανοικτό Άνω των Ορίων Διαγωνισμό, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ [α/α ΕΣΗΔΗΣ: 188830] για την ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς των Εξυπηρετούμενων του Ιδρύματος Προστασίας Απροσάρμοστων Παίδων (ΙΠΑΠ) «Η Θεοτόκος» από και προς της εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, για το χρονικό διάστημα από 01-09-2023 έως και 31-07-2026.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά δρομολόγιο. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.443.156,00 € προ ΦΠΑ [1.789.513,44 € συμπ. ΦΠΑ] (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ποσοστού 20% και της αναπροσαρμογής τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου ποσοστού 10%), (πολυετής υποχρέωση).

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 12 – 04 - 2023. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 08 – 05 - 2023 και ώρα 15:00 μ.μ., ενώ ως ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού ορίζεται η 12 – 05 - 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

PreviousNext