Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός μεταφορικών υπηρεσιών ύψους 213.500 ευρώ

Προκηρύχθηκε από το υπ. Οικονομικών διαγωνισμός για την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών εξοπλισμού γραφείου, υλικών και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων, σε διάφορες Υπηρ
Τρίτη 29/06/2021 - 11:49
Κοινοποίηση στα Social Media

Προκηρύχθηκε από το υπ. Οικονομικών διαγωνισμός για την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών εξοπλισμού γραφείου, υλικών και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων, σε διάφορες Υπηρεσίες του υπ. Οικονομικών ύψους 213.500 ευρώ (με το Φ.Π.Α.) χωρισμένο σε δύο ομάδες:

Για την Ομάδα Α', θα είναι το ποσό των εκατόν δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων τριών ευρώ και είκοσι δυο λεπτών (112.903,22€) πλέον ΦΠΑ 24% και των νόμιμων κρατήσεων, δηλαδή (112.903,22€ + 27.096,78€ ΦΠΑ = 140.000,00€).

Ενώ για την Ομάδα Β', θα είναι το ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών (59.274,20€) πλέον ΦΠΑ 24% και των νόμιμων κρατήσεων, δηλαδή (59.274,20€ + 14.225,80€ ΦΠΑ = 73.500,00€).

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου θα είναι, για την Ομάδα Α', μέχρι 31-12-2022 ή μέχρι εξαντλήσεως των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό (όποιο επέλθει πρώτο), με έναρξη ισχύς από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Η δαπάνη κατανέμεται μια το έτος 2021, με το ποσό των 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και για το έτος 2022, με το ποσό των 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με τις σχετικές αναλήψεις υποχρέωσης, καθώς και δικαίωμα μεταφοράς ποσού 20.000€ για το έτος 2022, σε περίπτωση που δεν εξαντλήσουμε τις πιστώσεις για το έτος 2021.

Ενώ για την Ομάδα Β', το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου θα είναι μέχρι 31-12-2021 και δεν θα υπερβεί το διάστημα των (30) ημερών από την υπογραφή της, η οποία θα είναι και η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης σε κάθε περίπτωση, με τη δαπάνη να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2021.

Να σημειωθεί ότι η σύμβαση περιλαμβάνει υπηρεσίες μεταφοράς, που θα πραγματοποιείται είτε εντός Αττικής (Ομάδα Α’), είτε από την υπόλοιπη Επικράτεια προς την Αττική (Ομάδα Α΄), καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Θε/νίκης (Επιχ/σιακή Δ/νση Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας – Ομάδα Β’).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 28-06-2021, ημέρα Δευτέρα και ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 05-08-2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Πληροφορίες: Α. Στυλιδιώτης, e-mail: a.stylidiotis@minfin.gr, τηλ.: 213-1339521

PreviousNext