Διαγωνισμός μίσθωσης λεωφορείων ύψους 736.765 ευρώ

Τρί, 26/04/2022 - 15:44

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης προκηρύσσει διαγωνισμό μίσθωσης λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών/ μαθητριών ΣΙ-ΣΜΥΑ. Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας ανέρχεται στο ποσό των 594.166 ευρώ ή 736.765 με Φ.Π.Α. και αφορά διάρκεια τεσσάρων ετών.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 20η Μαΐου 2022 και η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 3η Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Ως κριτήριο ανάθεσης-ανάδειξης των υποψηφίων οικονομικών φορέων για τη συμμετοχή τους στη Συμφωνία-Πλαίσιο, ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, ήτοι η συνολικά χαμηλότερη τιμή.

Η πληρωμή θα διενεργείται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας των μετακινήσεων που περατώθηκαν και εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σε μηνιαία βάση, κατόπιν έκδοσης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης μετακίνησης των μαθητών, με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), το οποίο θα υποβάλλεται με μέριμνα ΔΟΥ/Δεκέλειας και η εξόφληση θα πραγματοποιείται από το αρμόδιο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο (Δ. Σούτσου 40). Ο χρόνος εξόφλησης είναι εντός εξήντα (60) ημερών από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον οικονομικό φορέα, εφόσον οι παρεχόμενες υπηρεσίες παρασχεθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

Πληροφορίες: Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας, Δημ. Σούτσου 40, ΤΚ 11521 Αμπελόκηποι, Τηλ.: 210 – 8705015.