Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Δ/νση Προμηθειών προκήρυξε σήμερα (26/04/21) ανοιχτό διαγωνισμό προς σύναψη συμφωνίας πλαισίου διάρκειας 3 ετών για την προμήθεια και μεταφορά φρούτων και λαχανικών στα σχολεία για τα σχολικά έτη 2020-21, 2021-22 και 2022-23 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των τριών ετών είναι 8.542.905 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αφορά την παράδοση των αγαθών και την παροχή των υπηρεσιών για τα δημοτικά σχολεία Αττικής, τα δημοτικά σχολεία Αχαΐας, τα δημοτικά σχολεία Θεσσαλονίκης και τα δημοτικά σχολεία Ηρακλείου και Ρεθύμνου.

Ο αριθμός της διακήρυξης είναι 3559/ΒΒ/2021 και η ημερομηνία λήξης των προσφορών είναι η 12η Μαΐου 2021 (ώρα 15:00).