Τροχοί & TIR

Διαγραφή οχημάτων που καταστράφηκαν στο Ηράκλειο

Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) ανεξαρτήτως κυβισμού και φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) κατηγορίας Ν1 (μέχρι 3,5 τόνους), που υπέστησαν καταστροφή ή ολοσχερή αχρήστευση, δύνανται εν
Τετάρτη 11/01/2023 - 16:43
Κοινοποίηση στα Social Media

Επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) ανεξαρτήτως κυβισμού και φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) κατηγορίας Ν1 (μέχρι 3,5 τόνους), που υπέστησαν καταστροφή ή ολοσχερή αχρήστευση, δύνανται εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών, να διαγραφούν από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων. Αυτό προβλέπεται σε σημερινή εγκύκλιο του υπ. Μεταφορών, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

Συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων και ισχυρών καταιγίδων που εκδηλώθηκαν την 15η Οκτωβρίου 2022 στην περιοχή της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης πλήθος οχημάτων υπέστη καταστροφή ή ολοσχερή αχρήστευση κατά την ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία, και λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση των συνεπειών των εν λόγω καιρικών φαινομένων, σας γνωστοποιούμε ότι επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) ανεξαρτήτως κυβισμού και φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) κατηγορίας Ν1, που υπέστησαν καταστροφή ή ολοσχερή αχρήστευση στην ως άνω αναφερόμενη περιοχή, δύνανται εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Εγκυκλίου, να διαγραφούν από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, δίχως την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήματος από σύστημα εναλλακτικής του π.δ. 116/2004 (Α' 81) και χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους διαγραφής.

Η σχετική αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η οριστική διαγραφή του οχήματος, υποβάλλεται από τον κύριο του οχήματος σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της ως άνω πληγείσας Περιφερειακής Ενότητας, συνοδευόμενη από βεβαίωση του οικείου Δήμου από την οποία προκύπτει η μόνιμη ή η παραθεριστική κατοικία του αιτούντα στις υπόψη περιοχές ή πιστοποιείται ότι στην περιοχή αυτή ο αιτών αποδεδειγμένα ασκεί μόνιμη ή πρόσκαιρη εργασιακή ή επαγγελματική απασχόληση. Εάν δεν συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλεται βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία είναι ασφαλισμένο το όχημα, σχετικά με την ολοσχερή καταστροφή ή αχρήστευσή του λόγω των πυρκαγιών. Οι πινακίδες του οχήματος και η άδεια κυκλοφορίας παραδίδονται μαζί με την αίτηση, εφόσον υπάρχουν, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος περί απώλειας τους. Αίτηση διαγραφής μπορούν να υποβάλουν και συγγενείς πρώτου βαθμού, η συγγένεια των οποίων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και σε κάθε περίπτωση οι κληρονόμοι μετά τη δήλωση αποδοχής της κληρονομίας για τα κληρονομηθέντα οχήματα. Στον αιτούντα χορηγείται βεβαίωση διαγραφής με ημερομηνία αυτή κατά την οποία συνέβη το γεγονός εξαιτίας του οποίου καταστράφηκε ή αχρηστεύθηκε το όχημά του.

Τέλος, οι αρμόδιοι Δήμοι παρακαλούνται όπως, για την αποφυγή οποιασδήποτε βλαπτικής επίδρασης στο περιβάλλον, να παραδώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων του π.δ. 116/2004 τα καταστραμμένα/ αχρηστευμένα οχήματα που θα συλλεχθούν.

PreviousNext