Για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας κατόπιν μεταβίβασης ιδανικού μεριδίου, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας Δημόσιας Χρήσης οχήματος, απαιτείται η υποβολή της βεβαίωσης (παρ. 2 του άρθρου 13 του π.δ. 258/2005 (Α’ 316), όπως ισχύει), περί εξόφλησης ή ρύθμισης των απαιτητών υποχρεώσεων προς ΕΦΚΑ-π. ΟΑΕΕ, από πάσης φύσεως οφειλές, μόνον από τον ιδιοκτήτη που μεταβιβάζει το ιδανικό του μερίδιο, καθώς όλη η διαδικασία μεταβίβασης ιδανικού μεριδίου επί δημόσιας χρήσης οχήματος έχει αυτοτέλεια ως προς την ολοκλήρωσή της.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε διευκρινιστική εγκύκλιο του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη, σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων.

Υπενθυμίζεται πως στο παραπάνω άρθρο 13 του Π.Δ. 258/2006 αναφέρονται τα εξής:

1.Κάθε έκδοση άδειας κυκλοφορίας Δημοσίας Χρήσεως αυτοκινήτου ανακοινώνεται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε. από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.

2.Για την χορήγηση των προβλεπόμενων από την παρ. 1 αδειών κυκλοφορίας απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Αρχή βεβαίωσης του Οργανισμού, περί εξόφλησης όλων των απαιτητών υποχρεώσεων προς αυτόν, από πάσης φύσεως οφειλές.

Κατ’ εξαίρεση δύνανται να χορηγούνται βεβαιώσεις και χωρίς προηγούμενη εξόφληση των οφειλόμενων εισφορών, εφόσον αυτές, βάσει κειμένων διατάξεων, έχουν κεφαλαιοποιηθεί και καταβάλλονται σε δόσεις και υπό την προϋπόθεση της κανονικής εξόφλησης των δόσεων.

3.Κάθε ιδιοκτήτης Δ.Χ. αυτοκινήτου που μεταβιβάζει κατόπιν οριστικού συμβολαίου την κυριότητα ή χρήση και εκμετάλλευση του αυτοκινήτου του σε άλλον, είτε εξ ολοκλήρου είτε κατά ποσοστό, υποχρεούται να προσκομίζει στο συμβολαιογράφο ή στην αρμόδια Δημόσια Αρχή και βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Ε. περί πλήρους εξόφλησης των υποχρεώσεών του από πάσης φύσεως οφειλές, ανεξάρτητα αν αυτές έχουν κεφαλαιοποιηθεί και καταβάλλονται σε δόσεις.

4.Οι συμβολαιογράφοι, καθώς και κάθε αρμόδια κατά Νόμον Αρχή, υποχρεούνται να αρνηθούν τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης Δ.Χ. αυτ/του ή την έκδοση απόφασης οριστικής παραίτησης ή ανάκλησης του δικαιώματος της αδείας κυκλοφορίας Δ.Χ. αυτ/του, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει βεβαίωση του Οργανισμού περί εξόφλησης των οφειλόμενων προς αυτόν εισφορών.

Επικυρωμένο αντίγραφο της ανωτέρω πράξης αποστέλλεται στον Ο.Α.Ε.Ε. εντός μηνός από την υπογραφή αυτής.

Εάν δεν συντάσσεται συμβολαιογραφική Πράξη, ο αγοραστής υποχρεούται να προσκομίσει στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού, εντός της προθεσμίας του ενός μηνός από τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου, το βιβλιάριο μεταβολών κυριότητος και κατοχής αυτού ή οποιαδήποτε άλλη σχετική Πράξη.