Διευκρινίσεις για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων παρέχει η Δ/νση Οδικής Κυκλοφορίας & Ασφάλειας του υπ. Μεταφορών σχετικά με την υπ. απόφαση της 12-11-2021.

Διευκρινίζεται, λοιπόν, πως η νέα απόφαση εφαρμόζεται έναν μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 12-12-2021.

Επίσης, για την έναρξη λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. απαιτείται η προηγούμενη έγκριση λειτουργίας, η οποία χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή, δηλαδή τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί η σχολή/κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι.

Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει αίτηση αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.- Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν.4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ως προς το τμήμα που αφορά την έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας της παρούσας, η αίτηση υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 2 ή σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. που λειτουργεί ως Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.3844/2010 (Α΄63), με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου).

Όταν πρόκειται για αρχική έγκριση ή για έγκριση αλλαγής φορέα, η αδειοδοτούσα αρχή, μαζί με την έγκριση της λειτουργίας, χορηγεί και τον κωδικό/αύξοντα αριθμό, ο οποίος καταχωρείται στις Μηχανογραφικές Εφαρμογές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον σκοπό ελέγχου και εποπτείας, που είναι της μορφής ΑΑΣΠΒΒΒΒ, όπου, ΑΑ: διψήφιος κωδικός Υπηρεσίας, ΣΠ: Σχολή/κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., και ΒΒΒΒ: τετραψήφιος αύξων αριθμός. (άρθρο 3 της κ.υ.α. Δ30/Α3/314952/12-11-2021).

Πριν από την υποβολή της αίτησης για την έκδοση έγκρισης λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., ο φορέας της δραστηριότητας συγκεντρώνει και υποβάλλει μαζί με την αίτηση σειρά δικαιολογητικών (άρθρο 5 της κ.υ.α. Δ30/Α3/314952/12-11-2021).

Εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για χορήγηση βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω κ.υ.α. (άρθρο 7 της κ.υ.α. Δ30/Α3/314952/12-11-2021).

Για τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας λόγω μεταβολής δραστηριότητας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης Π.Ε.Ι., που λειτουργεί με άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της εν λόγω κ.υ.α. (άρθρο 7 της κ.υ.α. Δ30/Α3/314952/12-11-2021).

Για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας των δραστηριοτήτων της παρούσας, απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παραβόλου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 227 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. (άρθρο 9 της κ.υ.α. Δ30/Α3/314952/12-11-2021).

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η άσκηση της δραστηριότητας χωρίς έγκριση λειτουργίας επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016, και συγκεκριμένα διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. (άρθρο 10 της κ.υ.α. Δ30/Α3/314952/12-11-2021)