Διευκρινίσεις για τις εξετάσεις Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) για οδικές μεταφορές ADR

Παρ, 05/05/2023 - 14:54

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διοργανώνει γραπτές εξετάσεις για την αρχική χορήγηση, ανανέωση και επέκταση ισχύος πιστοποιητικού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για οδικές μεταφορές (ADR), την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 και ώρα 10 π.μ.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Δήμος Παπάγου-Χολαργού) από τριμελή επιτροπή. 

Το πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ως εξής:

Διευκρινίσεις

1. Για τα μέρη 1 και 2 των εξετάσεων ΣΑΜΕΕ η επιλογή της απάντησης ανά ερώτηση σημειώνεται από τους υποψηφίους σε ειδικό απαντητικό φύλλο, ξεχωριστό από το ερωτηματολόγιο, ενώ για το μέρος 3 οι απαντήσεις σημειώνονται στο φύλλο του ερωτηματολογίου.

2. Σε κάθε υποψήφιο χορηγείται μοναδικός αριθμός εξεταζόμενου από το Υπουργείο ο οποίος σημειώνεται με ευθύνη του υποψηφίου στο απαντητικό φύλλο και στο φύλλο του ερωτηματολογίου. Ο μοναδικός αριθμός εξεταζόμενου χορηγείται στους υποψήφιους για ανανέωση μετά την αίτησή τους με απαντητικό email και στους υποψήφιους αρχικής χορήγησης την ημέρα της εξέτασης.

3. Η διόρθωση των γραπτών γίνεται από την εξεταστική επιτροπή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την εξέταση και τα αποτελέσματα επιτυχόντων-απορριφθέντων ανακοινώνονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στον ιστότοπο του Υπουργείου με αναφορά μόνο των μοναδικών αριθμών εξεταζόμενων και χωρίς καμία άλλη αναφορά σε στοιχεία δηλωτικά του προσώπου τους.

4. Οι υποψήφιοι που δεν επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις έχουν δικαίωμα εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να δουν το γραπτό τους και να ζητήσουν επανεξέταση αυτού μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης στον Γενικό Διευθυντή Μεταφορών του Υπουργείου. Για το σκοπό της επανεξέτασης συγκροτείται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον Γενικό Διευθυντή Μεταφορών ως πρόεδρο, την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών και την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών, η οποία επανεξετάζει τα γραπτά για τα οποία υπεβλήθη σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και στέλνει τεκμηριωμένη απάντηση στον αιτούντα με κοινοποίηση στη Δ/νση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου. Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών.

5. Η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει δύο (2) ώρες πριν την έναρξη των εξετάσεων για την επιλογή ερωτήσεων από δεξαμενή που τηρείται στη Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στον χώρο εξέτασης τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης και είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους σε έντυπη μορφή το ΦΕΚ της κ.υ.α Γ5/145078/2021 (Β’ 3202) (ADR 2021) και επιπλέον επιτρέπεται οποιαδήποτε έντυπη έκδοση της ADR 2021 σε άλλη γλώσσα τους διευκολύνει.

Όσον αφορά στη διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών κατάρτισης ΣΑΜΕΕ, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, για την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 14 της β΄ σχετικής κ.υ.α., οι επιτυχόντες υποβάλλουν στο email dem@yme.gov.gr τα εξής:

1. Αίτηση (θα αναρτηθεί υπόδειγμα στον ιστότοπο του Υπουργείου)

2. Αντίγραφο πτυχίου

3. Αντίγραφο αποδεικτικού καταβολής e-παραβόλου (50 ευρώ, κωδικός 2891)

4. Αντίγραφο ισχύουσας άδειας παραμονής ή άδειας εργασίας (για αλλοδαπούς)