Τροχοί & TIR

Διευκρινίσεις για τις πινακίδες ΔΟΚ

Διευκρινίσεις επί του νέου νομικού πλαισίου αναφορικά με τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.) δόθηκαν με σημερινή (24/02/21) εγκύκλιο του υπ. Υποδομών και Μεταφορών, η οποία επεξηγεί ορισμέν
Τετάρτη 24/02/2021 - 15:42
Κοινοποίηση στα Social Media

Διευκρινίσεις επί του νέου νομικού πλαισίου αναφορικά με τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.) δόθηκαν με σημερινή (24/02/21) εγκύκλιο του υπ. Υποδομών και Μεταφορών, η οποία επεξηγεί ορισμένα σημεία της με αριθ. 143021/24-12-2020 Απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β’ 5859/31-12-2020).

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αναφέρει τα παρακάτω:

1. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 3 της ανωτέρω σχετικής απόφασης, το απαιτούμενο ευκρινές φωτοαντίγραφο του αντίτυπου Α του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων αφορά στα ανάριθμα οχήματα. Στις περιπτώσεις ενάριθμων οχημάτων, ήτοι οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί και στα οποία έχουν χορηγηθεί στοιχεία κυκλοφορίας, απαιτείται ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή αποδεικτικό θέσης του οχήματος σε φορολογική ακινησία, εφόσον το όχημα έχει τεθεί σε φορολογική ακινησία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στις περιπτώσεις οχημάτων που κινούνται κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 και συγκεκριμένα των οχημάτων που δεν έχουν εφοδιασθεί με πιστοποιητικό ταξινόμησης από τις Τελωνειακές Αρχές, αλλά για τα οποία έχει εκδοθεί Δελτίο Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.), απαιτείται όπως αυτά φέρουν το Δ.Α.Ο. ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού. Και στις τρεις περιπτώσεις απαιτείται να φέρουν συμπληρωμένο και το «Έντυπο Κυκλοφορίας ΔΟΚ» του Παραρτήματος Ι της ως άνω σχετικής.

2. Όσον αφορά στην υποπερίπτωση iv της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, επισημαίνεται ότι το απαιτούμενο, ως δικαιολογητικό, πιστοποιητικό ταξινόμησης, αφορά στα ανάριθμα οχήματα. Η προσκόμιση του ανωτέρω δικαιολογητικού μπορεί να γίνει είτε με ευκρινές φωτοαντίγραφο είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Στις περιπτώσεις ενάριθμων οχημάτων απαιτείται ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος ή σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, αρκεί η προσκόμιση της κατάστασης οχημάτων της υποπερίπτωσης vi της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, αρμοδίως υπογεγραμμένη, η οποία και θα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

4. Αναφορικά με τις περιπτώσεις ανανέωσης των στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4, υπενθυμίζεται ότι τα παλαιά έντυπα παύουν να ισχύουν από 31-12-2020, καθώς τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας είναι ετήσιας ισχύος και ισχύουν μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους.

Συνεπώς, από 01/01/2021 τα στοιχεία ΔΟΚ χορηγούνται, επιστρέφονται ή ανανεώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της εν λόγω ΥΑ, για την εφαρμογή της οποίας οφείλουν να μεριμνήσουν οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών.

Σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί άδεια δοκιμαστικής κυκλοφορίας με το παλιό έντυπο, θα πρέπει η οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών να καλεί τον δικαιούχο, προκειμένου να αντικαθίσταται η άδεια δοκιμαστικής κυκλοφορίας με το αντίστοιχο έντυπο του Παραρτήματος της εν λόγω απόφασης.

5. Σχετικά με την παράγραφο 2 του άρθρου 5, επισημαίνεται ότι το ειδικό έντυπο «Μητρώο στοιχείων ΔΟΚ», το οποίο μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού Μητρώου της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου πρέπει να φυλάσσεται επιμελώς σε έγχαρτη μορφή και θεωρημένο από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορεί να συμπληρώνεται είτε χειρόγραφα, είτε ηλεκτρονικά σε οποιασδήποτε μορφής ηλεκτρονικό αρχείο (όπως για παράδειγμα, αρχείο .doc, .xls, .pdf, κλπ) και εν συνεχεία να εκτυπώνεται. Εξυπακούεται ότι η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ειδικού εντύπου θα διευκολύνει, κατά την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού Μητρώου, την άντληση των στοιχείων απευθείας από τα τηρούμενα ηλεκτρονικά έγγραφα και θα αποφευχθεί η ανάγκη ψηφιοποίησης του έγχαρτου αρχείου.

PreviousNext