Τροχοί & TIR

Περ. Δυτ. Μακεδονίας: Μεταφορά μαθητών ύψους 1.767.107,11 ευρώ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει Διεθνή Aνοιχτό Hλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση υπηρεσιών: «Μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρ
Δευτέρα 27/11/2023 - 12:34
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό: Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας
φωτό: Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/ Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει Διεθνή Aνοιχτό Hλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση υπηρεσιών: «Μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Γρεβενών για τη  σχολική περίοδο 2023-2024» συνολικού προϋπολογισμού 1.767.107,11 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις.

Κριτήρια ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής  πύλης: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α 266133).

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 15/12/2023 και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22/12/2023 και ώρα 11:00 π.μ. 

Πληροφορίες: Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών– Τμήμα Προμηθειών Π.Ε. Γρεβενών, Τηλ.: +30 2462353203

PreviousNext