ΕΦΟΡΙΑ: Ξετρυπώνει δεδομένα και πληροφορίες για όλους

Κυρ, 11/10/2020 - 09:00

Κεντρικός αυτοµατοποιηµένος µηχανισµός ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδοµένων λέγεται το σύστημα που τίθεται στην υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών της Οικονομικής Αστυνομίας, του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), του οικονοµικού εισαγγελέα, του εισαγγελέα εγκληµάτων διαφθοράς και άλλων αρχών. Με αυτό θα είναι σε θέση να ανακτούν δεδομένα και πληροφορίες όλων των προσώπων που κατέχουν ή ελέγχουν:

α) λογαριασµούς πληρωµής,

β) τραπεζικούς λογαριασµούς προσδιοριζόµενους από αριθµό ΙΒΑΝ στις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια.

γ) θυρίδες ασφαλείας, και

δ) κάθε στοιχείο και πληροφορία για φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα.

Τα παραπάνω προβλέπονται στο άρθρο 18 του νόμου που μόλις ψηφίστηκε και αφορά στην καταπολέμηση της μονιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι πληροφορίες που είναι προσβάσιμες και μπορεί να αναζητηθούν και να ανακτηθούν από τις παραπάνω υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:

α) για τον κάτοχο λογαριασµού πελάτη: το ονοµατεπώνυµο, συµπληρωµένο είτε µε τα άλλα στοιχεία αναγνώρισης που απαιτούνται είτε µε ένα µοναδικό αριθµό αναγνώρισης,

β) για τον πραγµατικό δικαιούχο του κατόχου λογαριασµού πελάτη: το ονοµατεπώνυµο, συµπληρωµένο είτε µε τα άλλα στοιχεία αναγνώρισης που απαιτούνται είτε µε έναν µοναδικό αριθµό αναγνώρισης,

γ) για τον τραπεζικό λογαριασµό ή τον λογαριασµό πληρωµών: ο αριθµός ΙΒΑΝ ή ο µοναδικός αριθµός λογαριασµού και η ηµεροµηνία ανοίγµατος και κλεισίµατος του λογαριασµού και το προοδευτικό υπόλοιπο, καθώς και η κίνηση του λογαριασµού για τη χρονική περίοδο των τελευταίων – από το αίτηµα – δέκα (10) ετών και

δ) για την ενεργή θυρίδα ασφαλείας: το ονοµατεπώνυµο του µισθωτή, συµπληρωµένο είτε µε τα άλλα στοιχεία αναγνώρισης που απαιτούνται είτε έναν ενιαίο αριθµό αναγνώρισης και τη διάρκεια της περιόδου µίσθωσης.

ε) για τον λογαριασµό χορηγήσεων: η ηµεροµηνία ανοίγµατος και κλεισίµατος του λογαριασµού, καθώς και η κίνηση αυτού για τη χρονική περίοδο των τελευταίων – από το αίτηµα – δέκα (10) ετών,

στ) για τις πιστωτικές κάρτες: η ηµεροµηνία ανοίγµατος και κλεισίµατος της κάρτας, καθώς και η κίνηση αυτής για τη χρονική περίοδο των τελευταίων – από το αίτηµα - δέκα (10) ετών.