Τροχοί & TIR

Εγκρίθηκαν 976 αιτήσεις για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά -Β’ κύκλος»

Συνολικής δαπάνης 3.880.413,46 ευρώ
Δευτέρα 12/02/2024 - 15:06
Κοινοποίηση στα Social Media
electric

Το υπ. Μεταφορών ενέκρινε την υπαγωγή στη Δράση «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ» συνολικά εννιακοσίων εβδομήντα έξι (976) αιτήσεων Ωφελούμενων/Τελικών Αποδεκτών, εκ των οποίων οκτακόσιες είκοσι δύο (822) αιτήσεις αφορούν στην κατηγορία Ωφελούμενων/Τελικών Αποδεκτών Α (φυσικά πρόσωπα) και εκατό πενήντα τέσσερις (154) αιτήσεις που αφορούν στην κατηγορία Ωφελούμενων/Τελικών Αποδεκτών Β (νομικά πρόσωπα).

Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη είναι ίση με τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα χιλιάδες τετρακόσια δέκα τρία ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (3.880.413,46 €), η οποία επιμερίζεται σε δύο εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (2.679.525,62 €) για την κατηγορία Α και ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα επτά ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (1.200.887,84 €) για την κατηγορία Β.

Τα στοιχεία του συνόλου των αιτήσεων που υπάγονται καθώς και τα στοιχεία των αιτήσεων που απορρίπτονται, περιλαμβάνονται στους Πίνακες 1α και 1β (Πίνακες κατάταξης αιτήσεων προς υπαγωγή) και στον Πίνακα 2 (Πίνακας αιτήσεων προς απόρριψη) του Παραρτήματος της εγκυκλίου αντίστοιχα.

Οι ωφελούμενοι/τελικοί αποδέκτες ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής για την υπαγωγή της αίτησης από τον Φορέα Διαχείρισης. Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενοι/τελικοί αποδέκτες θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής επιστολής έγκρισης της αίτησής τους, καθώς ο Φορέας Διαχείρισης, βάσει των δικαιολογητικών που έχουν προσκομισθεί/αναρτηθεί από τους Ωφελούμενους και θα προσκομισθούν/αναρτηθούν στη φάση Ολοκλήρωσης και Καταβολής της Ενίσχυσης, θα διενεργήσει σε επόμενο στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των ωφελημάτων) τους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος.

Τα παραρτήματα είναι προσβάσιμα από την ιστοσελίδα kinoumeilectrica2.gov.gr.

PreviousNext