Τροχοί & TIR

Ειδικές Μεταφορές Επιβατών. Διαγωνισμός 578.000 για ΑμΕΑ

Η Περιφέρεια Αττικής προκήρυξε διαγωνισμό ύψους 578.000 (με Φ.Π.Α.) για μεταφορές ατόμων με αναπηρία και για τις παρακάτω ομάδες: Ομάδα Α': Μεταφορά Ατόμων με Νοητική Υστέρηση από τον τόπο διαμονής
Δευτέρα 04/07/2022 - 16:12
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφέρεια Αττικής προκήρυξε διαγωνισμό ύψους 578.000 (με Φ.Π.Α.) για μεταφορές ατόμων με αναπηρία και για τις παρακάτω ομάδες:

Ομάδα Α': Μεταφορά Ατόμων με Νοητική Υστέρηση από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις της Πειραϊκής Ένωσης Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμΕΑ με δ.τ. «ΠΕΚ/ΑμΕΑ» (Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση) και έδρα στον Ταύρο, προϋπολογιζόμενης αξίας 72.063,00€ πλέον του Φ.Π.Α. και 89.358,12€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ομάδα Β': Μεταφορά Ατόμων με Εγκεφαλική παράλυση στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ (Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Εγκεφαλική Παράλυση, ηλικίας 4 ετών και άνω) και έδρα στην Αργυρούπολη, προϋπολογιζόμενης αξίας 369.648,00€ πλέον του Φ.Π.Α. και 458.363,52€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ομάδα Γ': Μεταφορά Ατόμων με Εγκεφαλική Παράλυση στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, με δ.τ. ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ (Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Εγκεφαλική Παράλυση, ηλικίας 4 ετών και άνω) και έδρα στην Αργυρούπολη, προϋπολογιζόμενης αξίας 24.480,00€ πλέον του Φ.Π.Α. και 30.355,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 04η/07/22 και λήξης η 30η/07/22.

Ο χρόνος παροχής των παραπάνω υπηρεσιών μεταφοράς των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4483/2017, είναι για τη χρονική περίοδο φοίτησής τους και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2022 έως Ιούλιος 2024, από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις των Πιστοποιημένων Φορέων του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και αντιστρόφως.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ ανά ομάδα, με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των υπηρεσιών κάθε ομάδας.

Την προκήρυξη συνοδεύουν παραρτήματα με τους όρους του διαγωνισμού, τις τεχνικές προδιαγραφές κ.α.

Πληροφορίες: 213 2129136, 213 2129120. E-mail: doiknt@patt.gov.gr, Κωδικός: EL 304

PreviousNext