Εκπαιδεύτηκαν στον έλεγχο φορτηγών. Βγαίνουν στους δρόμους 297 αστυνομικοί

Δευ, 16/05/2022 - 10:36

Ολοκληρώθηκε από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας το σεμινάριο εκπαίδευσης σε ζητήματα πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων και Οδικής Ασφάλειας, το οποίο ήταν εστιασμένο στη σωστή και αποτελεσματική διεξαγωγή ελέγχων των φορτηγών.

Στο σεμινάριο που διήρκησε δύο μήνες, από 8 Μαρτίου μέχρι 6 Μαΐου, εκπαιδεύτηκαν συνολικά 297 αστυνομικοί προερχόμενοι από Διευθύνσεις, Υποδιευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία Τροχαίας της Χώρας.

Η εκπαίδευση είχε ως σκοπό να μεταδώσει στους σπουδαστές, εκείνες τις νομικές και επαγγελματικές - πρακτικές γνώσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ορθή ενάσκηση των καθηκόντων τους, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας τους. Στην επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου, συνέβαλαν καθοριστικά και ουσιαστικά καταρτισμένοι διδάσκοντες καθηγητές.

Σημεία ελέγχων

Στα γνωστικά αντικείμενα του σεμιναρίου περιλαμβάνονταν οι έλεγχοι νομιμότητας των μεταφορικών εγγράφων, ο έλεγχος των ταχογράφων, η ανάγνωση των καταγραφών κ.α.

Συγκεκριμένα, το σεμινάριο περιελάμβανε τα εξής:

- θέματα τροχαίας,

- διαχείριση τροχαίων ατυχημάτων και εκτάκτων συμβάντων εντός σηράγγων αυτοκινητοδρόμων,

- μεταφορές (δελτία αποστολής - CMR - διμερής συμφωνίες - τριγωνικές - ΕΔΥΜ) - εξειδικευμένοι έλεγχοι φορτηγών οχημάτων,

- έλεγχος συσκευών ταχύμετρων (ραντάρ), αλκοολομέτρων και ηχόμετρων.

- έλεγχος ταχογράφων (Ανάλυση Κανονισμού ΕΚ 561/2006 – Ανάλυση Κανονισμού ΕΚ165/2014 - Επεμβάσεις σε ταχογράφους),

- ασφαλής φόρτωση και μεταφορά φορτίων – βάρη – διαστάσεις φορτηγών και

- συντονισμός και εντατικοποίηση ελέγχων σε φορτηγά οχήματα εθνικών και διεθνών εμπορευματικών μεταφορών.

Ειδικά για τους ταχογράφους

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκπαίδευση των αστυνομικών σε θέματα ταχογράφων για τους οποίους πρέπει να καλύπτονται, εν γένει, τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Ημερήσιες και εβδομαδιαίες περίοδοι οδήγησης, διαλείμματα και ημερήσιες και εβδομαδιαίες περίοδοι ανάπαυσης. Επίσης, τα φύλλα καταγραφής των προηγούμενων ημερών που πρέπει να φέρονται επί τον οχήματος ή/ και τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί για το αυτό χρονικό διάστημα στην κάρτα οδηγού ή/ και στη μνήμη της συσκευής ελέγχου ή/ και στις εκτυπώσεις.

2. Για περιπτώσεις κατά τις οποίες σημειώνεται υπέρβαση της επιτρεπόμενης ταχύτητας του οχήματος, η οποία ορίζεται ως κάθε περίοδος διάρκειας άνω του 1 λεπτού κατά την οποία η ταχύτητα του οχήματος υπερβαίνει τα 90 k/h για οχήματα κατηγορίας Ν3 ή τα 105 k/h για οχήματα κατηγορίας Μ3.

3. Ανάλογα με την περίπτωση, στιγμιαίες ταχύτητες του οχήματος, οι οποίες έχουν καταγραφεί από τη συσκευή ελέγχου για διάστημα όχι μεγαλύτερο των προηγούμενων 24 ωρών χρήσης του οχήματος.

4. Ορθή λειτουργία της συσκευής ελέγχου (εντοπισμός ενδεχόμενης αντικανονικής χρησιμοποίησης της συσκευής ή/και της κάρτας οδηγού ή/ και των φύλλων καταγραφής).

5. Κατά περίπτωση, και με τη δέουσα προσοχή σε ζητήματα ασφάλειας, πρέπει να γίνεται επαλήθευση της συσκευής ελέγχου επί του οχήματος με σκοπό τον εντοπισμό της εγκατάστασης ή/ και τη χρήση οποιασδήποτε διάταξης ή διατάξεων που προορίζονται για καταστροφή, απόκρυψη, παραποίηση ή αλλοίωση δεδομένων ή που έχουν σκοπό να παρεμβαίνουν σε οποιοδήποτε σημείο της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των συστατικών μερών της συσκευής ελέγχου, ή που με τέτοιους τρόπους παρεμποδίζουν ή αλλοιώνουν τα δεδομένα πριν από την κρυπτοθέτηση.