Λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για να εξυπηρετηθούν οι έκτακτες ανάγκες μεταφορών προϊόντων για παράδοση στο σπίτι, επιτρέπεται σε ανάριθμα φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι 4 τόνων, τα οποία προορίζονται για την μεταφορά προϊόντων τροφοδοσίας και στα οποία έχει τοποθετηθεί ψυκτικό μηχάνημα, να ταξινομηθούν ως κοινού φόρτου και να κυκλοφορούν μέχρι 30/5/2020 χωρίς να έχουν δηλώσει την υπόψη μετατροπή στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η παρούσα ημερομηνία ισχύει και για την οικ. 20418/1228 (ΑΔΑ: ΩΩΡΞ465ΧΘΞ-Τ5Ω) εγκύκλιο. Εξυπακούεται ότι μετά την παραπάνω ημερομηνία, οι κάτοχοι των αυτοκινήτων αυτών είναι υποχρεωμένοι να νομιμοποιήσουν την υπόψη μετατροπή στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών.