Τροχοί & TIR

Έλεγχος Βυτιοφόρων με καύσιμα προς εξαγωγή

Καθορίστηκαν οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων για τη διακίνηση μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων. Ομοίως ορίζον
Κυριακή 04/07/2021 - 09:01
Κοινοποίηση στα Social Media

Καθορίστηκαν οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων για τη διακίνηση μέσω βυτιοφόρων οχημάτων, υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων.

Ομοίως ορίζονται τα σημεία σφράγισης, τα χαρακτηριστικά των σφραγίδων καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία φέρουν υποχρεωτικά τα στοιχεία των σφραγίδων.

Αναλυτικότερα, με την Αριθμ. Α.1146 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ορίζεται ότι:

1. Οι εγκεκριμένοι αποθηκευτές, οι οποίοι πραγματοποιούν εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων, με βυτιοφόρα οχήματα, θα πρέπει:

α) Τα διαμερίσματα των δεξαμενών των βυτιοφόρων οχημάτων να σφραγίζονται, κατά τη φόρτωση, με εταιρικές σφραγίδες, ώστε να διασφαλίζεται το απαραβίαστο των διαμερισμάτων τους, κατά τη διακίνηση,

β) τα βυτιοφόρα οχήματα να διαθέτουν πιστοποιητικό ογκομέτρησης με τα στοιχεία ογκομέτρησης όλων των διαμερισμάτων των δεξαμενών τους, εκδιδόμενο από αρμόδιους πιστοποιημένους φορείς, καθώς και βέργα μέτρησης στάθμης των δεξαμενών τους συνοδευόμενη από το απαιτούμενο πιστοποιητικό διακρίβωσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. α της παρ. 13 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137), σε συνδυασμό με τα άρθρα 30 και 31 του ν. 4608/2019 (Α’ 66),

γ) τα βυτιοφόρα οχήματα να διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για τελωνειακή σφράγιση και αριθμό Μητρώου «Διακινητή Πετρελαίου Ναυτιλίας και Αφορολογήτων Καυσίμων» (ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ.).

2. Ως προς τα σημεία σφράγισης των βυτιοφόρων και τα χαρακτηριστικά των εταιρικών σφραγίδων εφαρμόζονται αναλογικά τα όσα ορίζονται στις παρ. 2, 3 και 4 αντίστοιχα του άρθρου 96 της υπ’ αρ. 91354/2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Β’ 2983).

Ειδικότερα:

α) Τα σημεία σφράγισης είναι τα στόμια πλήρωσης των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, οι ανθρωποθυρίδες και οι αντίστοιχοι κρουνοί εκροής.

β) Για τη σφράγιση χρησιμοποιούνται σφραγίδες μιας χρήσεως, εντελώς διακριτές από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου των αντλιών και των δειγμάτων καυσίμων, με τα εξής χαρακτηριστικά:

(1) Υλικό κατασκευής εξ ολοκλήρου από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων.

(2) Έμβλημα ή σήμα ή επιγραφή του κυρίου του προϊόντος.

(3) Κωδικό: κάθε σφραγίδα θα είναι ανεξίτηλα αριθμημένη με έναν εξαψήφιο τουλάχιστον αριθμό.

(4) Λειτουργία: κάθε σφραγίδα θα είναι κατασκευασμένη ώστε η αποσφράγισή της να γίνεται μόνο με καταστροφή της (μίας χρήσεως), ώστε να εξασφαλίζεται το απαραβίαστο.

Για τις παραπάνω σφραγίσεις δύναται να χρησιμοποιηθούν και διατάξεις σφράγισης άλλης τεχνολογίας, που εξασφαλίζουν ισοδύναμο αποτέλεσμα.

3. Οι αριθμοί των σφραγίδων που τίθενται στο βυτιοφόρο όχημα αναγράφονται στα παραστατικά στοιχεία διακίνησης ή τα τιμολόγια πώλησης που εκδίδονται για τις σχετικές διακινήσεις των αγαθών και στην άδεια παραλαβής των εμπορευμάτων για εξαγωγή (Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής -Σ.Ε.Ε.) που συνοδεύει την αποστολή μέχρι το τελωνείο εξόδου, ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος επαλήθευσης των στοιχείων τους από το τελωνείο εξόδου.

4. Στις εξαγωγές υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων των περ. α) έως ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, στις οποίες πραγματοποιείται από το αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής φυσικός έλεγχος, οι εταιρικές σφραγίδες που έχουν τεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, αφαιρούνται και πραγματοποιείται τελωνειακή σφράγιση.

5. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 της παρούσας συνιστά απλή τελωνειακή παράβαση κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 119 Α του ν. 2960/2001 και επισύρει τα πρόστιμα της παρ. 2 του άρθρου 112 Α του ίδιου νόμου σε βάρος των εγκεκριμένων αποθηκευτών για τις ποσότητες ενεργειακών προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή.

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 63 του νόμου 4758/20, με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 112 Α στον ν. 2960/2001, παρατείνεται και ορίζεται η 1η.1.2022.

Η παραπάνω απόφαση (Αρ. Α.1146/21) της ΑΑΔΕ τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2022.

PreviousNext