Επιδότηση πετρελαίου κίνησης: Παράταση μέχρι 31/5/2022

Δευ, 02/05/2022 - 07:26
εκο πρατηριο βενζίνης

Με απόφαση του Υπ. Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, παρατείνεται το μέτρο της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης μέχρι 31 Μαΐου 2022 με το ίδιο ποσό επιδότησης των 0,12 ευρώ ανά λίτρο.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι της επιδότησης είναι τα διυλιστήρια και οι εισαγωγείς καυσίμων, ενώ η επιδότηση δεν μετακυλίεται στον καταναλωτή (Βλέπε παρακάτω).

 Για την εκκαθάριση της επιδότησης οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων που συναλλάσσονται με κάθε διυλιστήριο καταθέτουν εντός 10 ημερών από την παρέλευση του μηνός της επιδότησης στο διυλιστήριο συγκεντρωτικές καταστάσεις πωλήσεων πετρελαίου κίνησης που διέθεσαν προς άλλες εταιρίες εμπορίας καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς και τους βιομηχανικούς πελάτες της εσωτερικής αγοράς κατά το διάστημα της επιδότησης, με σχετική βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή της εταιρίας εμπορίας.

Σε περίπτωση που μια εταιρία εμπορίας καυσίμων έχει προμηθευτεί καύσιμα από διαφορετικά διυλιστήρια ή εισαγωγείς καυσίμων υποχρεούται να καταθέσει διαφορετικές καταστάσεις πωλήσεων επί των καυσίμων που διέθεσε προς τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, τους βιομηχανικούς πελάτες και τις λοιπές εταιρίες εμπορίας καυσίμων της εσωτερικής αγοράς σε κάθε διυλιστήριο και εισαγωγέα καυσίμων, διαμοιράζοντάς αυτά ανάλογα με το διυλιστήριο ή τον εισαγωγέα καυσίμων που προέρχεται το καύσιμο που διέθεσε.  

 Μετακύλιση στον τελικό καταναλωτή

   Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, το ποσό της επιδότησης των 0,12 ευρώ ανά λίτρο diesel  μετακυλίεται πλήρως στους τελικούς καταναλωτές της εσωτερικής αγοράς σε συμμόρφωση και με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων Η επιδότηση που λαμβάνει ο τελικός καταναλωτής εκφράζεται ως το γινόμενο της ποσότητας κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης επί του ύψους της επιδότησης ανά λίτρο, προσαυξανόμενο με το ΦΠΑ, και διαπιστώνεται από την σύγκριση των περιθωρίων κερδών όπως ίσχυαν τον Αύγουστο του 2021