Η αποζημίωση ΟΑΣΑ για τους δικαιούχους απαλλαγής κομίστρου  

Δευ, 02/05/2022 - 06:47

Προσδιορίστηκε στα 83.628.315 ευρώ η αποζημίωση για την παροχή δικαιωμάτων μετακίνησης στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας «ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α.» (ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ.Α.Ε.).

Το ποσό αυτό αφορά στο έτος 2022 και καλύπτεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και υπολογίζεται με βάση τα απολογιστικά στοιχεία χρήσης και μετακίνησης των συγκεκριμένων κατηγοριών δικαιούχων με τις αστικές συγκοινωνίες αρμοδιότητας του «ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α.».  

Ειδικότερα το  συνολικό ποσό της αποζημίωσης για τις μετακινήσεις των πολιτών - δικαιούχων πλήρους ή μερικής απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας του «ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α.», ανέρχεται, για το έτος 2022, σύμφωνα με το πρακτικό Διαβούλευσης κατά την 15.3.2022, σε ογδόντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσια δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (83.628.318,58 €), πλέον του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και αντίστοιχα για το Α’ εξάμηνο του ίδιου έτους, σύμφωνα με τις εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις που μνημονεύονται στο προοίμιο της παρούσας, σε τριάντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (35.769.736,86 €), πλέον του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

Ποσά που τυχόν έχουν ήδη καταβληθεί για τον ίδιο σκοπό στο έτος 2022, μειώνουν αντίστοιχα το συνολικό ποσό της ανωτέρω αποζημίωσης.