Εγκαταστάσεις αποθήκευσης, στις οποίες αποθηκεύονται εύφλεκτες, διαβρωτικές, οξειδωτικές, τοξικές ή άλλες επικίνδυνες ουσίες, εκτός των εκρηκτικών, σε ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αποθηκευτικού όγκου της εγκατάστασης αδειοδοτούνται ως Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής με την προϋπόθεση ότι δεν εντάσσονται στην υπ’ αρ. 172058/11.2.2016 απόφαση περί καθορισμού κανόνων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών.

Τα παραπάνω προβλέπονται στο άρθρο 28 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο: «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.

Υπενθυμίζουμε ότι με τον νόμο 4302/2014 ρυθμίζονται θέματα εφοδιαστικής, αποθηκεύσεων κ.λπ., όπως η λειτουργία των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής προϊόντων, η αδειοδότησή τους, καθώς και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης ορισμένων προϊόντων που δεν υπάγονται στις δραστηριότητες της εφοδιαστικής σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, λόγω αυξημένου κινδύνου πρόκλησης ατυχήματος.