Επιπλέον 25% οχηματοχιλιόμετρα με την παράταση των συμβάσεων των ΚΤΕΛ

Τετ, 14/09/2022 - 10:41

Η παράταση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών και υπεκμίσθωσης αυτών και η κρατική επιδότηση Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. περιλαμβάνονται στο άρθρο 42 του σχεδίου νόμου «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας κ.α.».

Ειδικότερα, ορίζονται τα εξής:

Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών επιβατικών οδικών μεταφορών, καθώς και συμβάσεις υπεκμίσθωσης, που έχουν υπογραφεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος μεταξύ του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) ή του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και των οικείων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. δύνανται να παραταθούν έως και ένα (1) έτος από τη λήξη τους και να προσαυξηθεί η υπηρεσία που τους έχει ανατεθεί που αφορά στις γραμμές, τα δρομολόγια και τα οχηματοχιλιόμετρα έως ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Η παράταση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών επιβατικών οδικών μεταφορών και των συμβάσεων υπεκμίσθωσης, ως και το πρόσθετο προς ανάθεση συγκοινωνιακό έργο, κατ’ εφαρμογή του παρόντος, και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διατάξεως, συνιστά νόμιμη και επιτρεπτή τροποποίηση των υφισταμένων συμβάσεων μόνο ως προς αυτούς τους όρους και υπόκειται στην έγκριση του αρμοδίου οργάνου.

Επίσης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών δύναται να προβλεφθεί ότι από το ύψος της κρατικής επιδότησης του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. που κατά μέγιστο μπορεί να ανέλθει σε ποσό ίσο με το 40% του λειτουργικού κόστους (προ αποσβέσεων) του Ομίλου και αφορά στις λειτουργικές δαπάνες αυτού, εξαιρούνται οι δαπάνες για τις παραπάνω συμβάσεις παροχής υπηρεσιών επιβατικών οδικών μεταφορών, καθώς και οι δαπάνες για τη μίσθωση λεωφορείων, προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.