Τροχοί & TIR

Επιτρέπεται η επέκταση ελεύθερων τελωνειακών χώρων - Η διαδικασία

Καθορίστηκε με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή η διαδικασία τροποποίησης και επέκτασης των λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων κ
Σάββατο 14/08/2021 - 08:08
Κοινοποίηση στα Social Media
Αποθήκη

Καθορίστηκε με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή η διαδικασία τροποποίησης και επέκτασης των λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης.

Πρόκειται για μία απλοποιημένη διαδικασία που βασίζεται στη συμπλήρωση της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και μιας φόρμας για την αιτούμενη άδεια, αν αυτή αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης ως ελεύθερο τελωνειακό συγκρότημα ή ως ελεύθερος τελωνειακός χώρος ή χώρος τελωνειακής επίβλεψης.

Μεταξύ των στοιχείων που επίσης συμπληρώνονται είναι και τα παρακάτω:

  • - Τα στοιχεία της επιχείρησης (Α.Φ.Μ., Επωνυμία, αρμόδια Δ.Ο.Υ.)
  • - Η δραστηριότητα της επιχείρησης
  • - Οι χώροι εγκατάστασης
  • - Τα παραγόμενα, κατασκευαζόμενα ή επισκευαζόμενα είδη
  • - Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ή απαραίτητο στοιχείο
  • - Το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου λειτουργεί

Το Τελωνείο Ελέγχου, παραλαμβάνει τα υποβαλλόμενα με την «ΑΙΤΗΣΗ» δικαιολογητικά στοιχεία, διενεργεί έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών και συντάσσει Έκθεση Ελέγχου, την οποία υποβάλλει με σχετική εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. για την έκδοση Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. τροποποίησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου λειτουργίας της επιχείρησης ως Ε.Τ.Σ./Ε.Τ.Χ./Χ.Τ.Ε.,  δηλαδή ως ελεύθερο τελωνειακό συγκρότημα, ως ελεύθερος τελωνειακός χώρος ή χώρος τελωνειακής επίβλεψης.

Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο, το Τελωνείο Ελέγχου δύναται να ζητά τη συνδρομή άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου.

 Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται από το τελωνείο ελέγχου εντός 30 ημερών μετά την έκδοση της απόφασης της ΑΒΕΕ 

PreviousNext