Εξετάσεις ελεγκτών ΚΤΕΟ

Τετ, 09/03/2022 - 14:30

Καθορίστηκαν οι ημερομηνίες για τη διεξαγωγή θεωρητικών γραπτών εξετάσεων για υποψήφιους ελεγκτές ελαφρών και βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.

Αναλυτικότερα, οι εξετάσεις ελεγκτών ελαφρών οχημάτων θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 π.μ. και την Τρίτη 29 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 π.μ.

Η διεξαγωγή θεωρητικών γραπτών εξετάσεων για υποψήφιους ελεγκτές βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ θα γίνει την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 π.μ.

Οι ανωτέρω εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Δήμος Παπάγου–Χολαργού), υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα μέσω γραπτών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής [ερώτηση με τρεις (3) πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων μόνο η μια (1) είναι η ορθή] επί της παρακάτω θεωρητικής εκπαιδευτικής ύλης:

α) Του Παραρτήματος Ι της με αριθμ. πρωτ. οικ. 49372/3352/07-07-2017 (Β΄ 2726) κ.υ.α. «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΕ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ».

β) Των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ του άρθρου 8 της με αριθμ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 (Β΄ 1172) κ.υ.α. που αφορούν στα ελαφρά και στα βαρέα οχήματα, αντιστοίχως.

γ) Των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/6-3-2019 (Β΄ 1003) υ.α.

δ) Της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπουργικές αποφάσεις και διοικητικές διατάξεις), των Οδηγιών και Κανονισμών της ΕΕ και της ΟΕΕ/ΟΗΕ που αφορούν στις προδιαγραφές των οχημάτων και ειδικότερα στον τεχνικό έλεγχο αυτών.

Οι προαναφερθείσες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με τις πιθανές απαντήσεις τους, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.yme.gr) και συγκεκριμένα στην επιλογή «Μεταφορές/Εποπτεία-Έλεγχος Οχημάτων και Εγκαταστάσεων/Εξετάσεις Υποψηφίων Ελεγκτών ΚΤΕΟ-Τράπεζες Θεμάτων».