Εξετάσεις για ελεγκτές ΚΤΕΟ

Τρί, 15/09/2020 - 15:18

Καθορίστηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής θεωρητικών γραπτών εξετάσεων για υποψήφιους ελεγκτές βαρέων οχημάτων Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, τις κάτωθι δύο (2) ημερομηνίες:

α) την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 π.μ.,

β) την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 π.μ.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέσω γραπτών ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής [ερώτηση με τρεις (3) πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων μόνο η μια (1) είναι η ορθή] επί της θεωρητικής εκπαιδευτικής ύλης που ορίζεται στα ΦΕΚ 2726/Β/2017 και 1172/Β/2019.

Επισημαίνεται ότι με σκοπό την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε όλες τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εν θέματι εξετάσεων, να μην υπερβαίνει, κατά το δυνατόν, τα πενήντα (50) άτομα. Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων στις ανωτέρω εξετάσεις υποψηφίων ελεγκτών ΚΤΕΟ ελαφρών οχημάτων είναι άνω των εκατόν πενήντα (150) ατόμων ή/και ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων στις ανωτέρω θεωρητικές γραπτές εξετάσεις υποψηφίων ελεγκτών ΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων είναι άνω των εκατό (100) ατόμων, θα προγραμματιστεί μία (1) ακόμη επιπρόσθετη ημέρα διεξαγωγής τους, αντιστοίχως, με νέα απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020. Οι συμμετέχοντες στις εν λόγω εξετάσεις θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ακριβή ημερομηνία και ώρα συμμετοχής τους στις εξετάσεις, ενώ οι ίδιοι θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά στα τηλέφωνα 2106508473 και 2106508788 της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και από τους εγκεκριμένους Φορείς επιμόρφωσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εν θέματι εξετάσεις έχουν όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν έγκαιρα στη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έως και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 για την κατηγορία των ελαφρών οχημάτων και έως και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 για την κατηγορία των βαρέων οχημάτων, συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής του Παραρτήματος XII της με αριθμ. πρωτ. 49462/538/18/20-3-2019 κ.υ.α. (Β ́ 1172), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 4 αυτής.