Εξετάσεις οδικού μεταφορέα Επιβατών και Εμπορευμάτων

Τετ, 23/11/2022 - 11:04

Αποφασίστηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η διενέργεια γραπτών εξετάσεων της Δ’ περιόδου 2022 για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών στις 19/12/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λευκόβρυση της Δ.Ε. Κοζάνης του ομώνυμου Δήμου.

Κάθε ΣΕΚΑΜ υποβάλει μέχρι και την Παρασκευή 02/12/2022 καταστάσεις σε ηλεκτρονική μορφή στην οποία αναφέρονται τα ονόματα των υποψηφίων οι οποίοι πρόκειται να μετάσχουν στις εξετάσεις. Οι καταστάσεις αυτές μπορεί να μεταβληθούν μέχρι την ημέρα υποβολής των οριστικών καταστάσεων.

Οριστικές καταστάσεις υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 12/12/2022 και περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία των υποψηφίων, καθώς και τα ονόματα υποψηφίων που έχουν αποτύχει σε προηγούμενες περιόδους, εφόσον δηλώσουν στην αντίστοιχη ΣΕΚΑΜ ότι επιθυμούν να περιληφθούν στην κατάσταση υποψηφίων. Οι καταστάσεις υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

Με τις παραπάνω καταστάσεις συνυποβάλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, φωτογραφία, φωτοτυπία ταυτότητας, παράβολο κλπ.).

Κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων ανώτερης εκπαίδευσης χώρας μέλους Ε.Ε. υποβάλουν αίτηση με αντίγραφο αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

- αστυνομική ταυτότητα,

- στυλό χρώμα μπλε ή μαύρο.

- Απαγορεύονται: σημειώσεις, βοηθήματα, βιβλία και κάθε είδους ηλεκτρονική συσκευή.