Χαλαρώνουν τα μέτρα «απόσπασης» των οδηγών - υποχρεωτικός ο νέος «ευφυής» ταχογράφος

Πέμ, 06/12/2018 - 10:59

Σε μια νέα δέσμη μέτρων, που θα διέπουν τις οδικές και τις συνδυασμένες μεταφορές, συμφώνησαν οι υπουργοί Μεταφορών της Ε.Ε, έχοντας σαν βάση τις προτάσεις της Κομισιόν, που περιλαμβάνουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στις εργασιακές συνθήκες των οδηγών των φορτηγών, στην απόσπασή τους, στο καμποτάζ, αλλά και κίνητρα υπέρ του σιδηρόδρομου.

Κλειδί στις νέες προτάσεις αποτελεί ο ευφυής ταχογράφος, με τον οποίο θα πρέπει να έχουν εφοδιαστεί όλα τα φορτηγά διεθνών μεταφορών μέχρι το 2024, προκειμένου με τις καταγραφές που θα κάνει να ελέγχονται, αφενός οι ώρες οδήγησης και ανάπαυσης χωρίς «πειράγματα» και αφετέρου οι ενδομεταφορές (καμποτάζ), αφού θα εμφανίζονται οι ημέρες και ώρες διέλευσης των φορτηγών από τα σύνορα, η παραμονή τους στο έδαφος της άλλης χώρας και τα δρομολόγια που θα πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της.

Χαλάρωση, πάντως, επέρχεται στον τομέα της «απόσπασης», δηλαδή της αμοιβής των οδηγών σύμφωνα με το μισθό της χώρας που προσωρινά δραστηριοποιούνται. Έτσι, προβλέπεται, ότι θα εξαιρούνται όλες οι διμερείς μεταφορές. Διαφορετικό, επίσης, καθεστώς θα ισχύει για το χρόνο εργασίας των οδηγών, εφόσον στη χώρα που εργάστηκαν (εκτός της χώρας – έδρας), υπάρχει μόνιμος αντιπρόσωπος της μεταφορικής, ο οποίος θα πρέπει να γνωρίζει και να είναι σε θέση να γνωστοποιεί στις αρχές το πρόγραμμα παραδόσεων – φορτώσεων των φορτηγών εντός αυτής της χώρας, προκειμένου να τυγχάνουν ή όχι εξαίρεσης από το ισχύον στη χώρα μισθολόγιο.

Επίσης, με τα νέα μέτρα ορίζεται ότι, κατά τη μετάβαση προς τη χώρα προορισμού και κατά την επιστροφή, επιτρέπονται μέχρι δύο φορτώσεις/ εκφορτώσεις. Για το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων, δεν απαιτείται η υπαγωγή του οδηγού στο καθεστώς της «απόσπασης».

Στη συμφωνία των υπουργών Μεταφορών των χωρών της Ε.Ε. προβλέπεται, επίσης,  ότι οι νέοι κανόνες για την «απόσπαση» των οδηγών θα πρέπει να έχουν νομοθετηθεί από τα κράτη – μέλη εντός 18 μηνών από τη ψήφισή τους από το Ευρωκοινοβούλιο. Ενδιαφέρον για τη χώρα μας νέο στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι οι υπουργοί συμφώνησαν ότι εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει και να θεσπίσει πρόσθετους περιορισμούς σχετικά με τις ενδομεταφορές (καμποτάζ). Έτσι, θα μπορεί ένα κράτος – μέλος να μειώσει το χρόνο του καμποτάζ από τις επτά ημέρες στις πέντε ημέρες καθώς και τον αριθμό των ενδομεταφορών από τρεις που ισχύουν σήμερα σε λιγότερες.

(Αναλυτικότερα τα νέα μέτρα στο περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR Ιανουαρίου, που θα κυκλοφορήσει 28 Δεκεμβρίου)

Έρχονται νέα κίνητρα για το σιδηρόδρομο

Ωστόσο, μεγαλύτερο ήταν το ενδιαφέρον, που επέδειξαν οι υπουργοί Μεταφορών για τις συνδυασμένες μεταφορές, καθώς συμφώνησαν στην παροχή κινήτρων υπέρ του σιδηρόδρομου (ως συνήθως).

Ειδικότερα, για τις εμπορευματικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων συμφωνήθηκε η παροχή κινήτρων, ώστε τα εμπορεύματα, να εκτρέπονται από τα φορτηγά και να διακινούνται με τον σιδηρόδρομο ή με πλωτά μέσα, όπου υπάρχουν (ποτάμιες φορτηγίδες).

Η παροχή κινήτρων θα περιληφθεί σε μια νέα δέσμη μέτρων για τις συνδυασμένες μεταφορές, που θα τροποποιεί τη σχετική οδηγία του 1992 (προέβλεπε μεταξύ άλλων το γνωστό, αλλά ατυχές πρόγραμμα Marco Polo) και θα ευνοεί τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές. Αυτό σημαίνει ότι, πέρα από τα κίνητρα που θα θεσπιστούν, θα πρέπει να τροποποιηθεί και ο ορισμός της συνδυασμένης μεταφοράς, δηλαδή των ελάχιστων χιλιομετρικών αποστάσεων, που θα πρέπει να εκτελούνται με τα φορτηγά π.χ. από το σιδηροδρομικό terminal ή το λιμάνι προς τον παραλήπτη. Αναλυτικότερα θα διαβάσετε στο ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR Ιανουαρίου 2019.

Με βάση τα παραπάνω, ένα πρώτο συμπέρασμα, που μπορούμε να διαπιστώσουμε είναι ότι υπάρχουν ορισμένα σημεία στη συμφωνία των υπουργών Μεταφορών, τα οποία δίνουν μια ευελιξία σε κάθε χώρα να τα θεσπίσει προς το συμφέρον της. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της χώρας μας, να εργαστούν από κοινού για την υποβολή προτάσεων προς το υπ. Μεταφορών.