Χάραξη αριθμού αναγνώρισης σε ελαφρά ρυμουλκούμενα

Τετ, 02/11/2022 - 09:40

Τις προϋποθέσεις για τη χάραξη νέου δεκαεπταψήφιου (17ψήφιου) αριθµού αναγνώρισης στα ρυµουλκούµενα κατηγορίας Ο1 και Ο2 καθορίζει η πρόσφατη Εγκύκλιος 339511/2022 του υφυπουργού Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου.

Εμείς να σημειώσουμε ότι τα ρυμουλκούμενα Ο1 είναι αυτά με μέγιστη μάζα μέχρι 750 κιλά και τα ρυμουλκούμενα Ο2 είναι αυτά με μέγιστη μάζα από 750 κιλά μέχρι 3,5 τόνους. Πρόκειται δηλαδή για δύο κατηγορίες ελαφρών τρέιλερ.

Για τα παραπάνω, λοιπόν, τρέιλερ η εγκύκλιος αναφέρει:

1. Για τα ήδη κυκλοφορούντα οχήµατα στην Ελλάδα που διαθέτουν ειδικό σηµείωµα ρυµούλκησης, ο 17ψήφιος αριθµός αναγνώρισης του οχήµατος πρέπει να προκύπτει από την έγκριση τύπου που αναγράφεται επί αυτού χωρίς αυτή να προσκοµίζεται στην αρµόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας της χώρας. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται η έγκριση τύπου στο ειδικό σηµείωµα ρυµούλκησης, θα πρέπει να αναζητηθεί στον φάκελο του οχήµατος (ξένη άδεια, δελτίο κοινοποίησης ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του φακέλου). Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ακολουθείται η διαδικασία χάραξης που περιγράφεται λεπτοµερώς στις περ. β) της υποπαρ. 3.3.1 και γ) της υποπαρ. 3.3.2 του άρθρου 3 της σχετικής υ.α.

2. Για τα εισαγόµενα από το εξωτερικό οχήµατα δεν απαιτείται νέα χάραξη 17ψήφιουαριθµού αναγνώρισης ούτε και η προσκόµιση της ξένης έγκρισης τύπου, όταν ο 17ψήφιος  αριθµός αναγνώρισης προκύπτει:

2.1 για οχήµατα που διαθέτουν ξένη άδεια κυκλοφορίας, από το:

α) νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της εγκυκλίου υπ’ αριθ. 23784/2891/14-04-2008, από το πεδίο [Ε]

β) παλαιό έντυπο άδειας κυκλοφορίας, δηλ. πριν την εφαρµογή της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, από το πεδίο στο οποίο αναγράφεται ο 17ψήφιος αριθµός αναγνώρισης του οχήµατος.

2.2. Ειδικότερα, για τα οχήµατα κατηγορίας Ο1 που δεν διαθέτουν ξένη άδεια κυκλοφορίας, δεν απαιτείται νέα χάραξη 17ψήφιου αριθµού αναγνώρισης ούτε και η προσκόµιση της ξένης έγκρισης τύπου, όταν ο 17ψήφιος αριθµός αναγνώρισης προκύπτει από:

α) το πιστοποιητικό συµµόρφωσης του οχήµατος ή

β) τη βεβαίωση του κατασκευαστή του οχήµατος ή του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στη χώρα µας, ή

γ) τη δήλωση Μηχανικού, εφόσον βεβαιώνει επί αυτής ότι υπάρχει χαραγµένος 17ψήφιος αριθµός αναγνώρισης επί του πλαισίου του οχήµατος ή/και επί του πινακιδίου αυτού, συνοδευόµενη από τις σχετικές φωτογραφίες.

2.4 Σε περίπτωση που από τα ανωτέρω δεν προκύπτει ο 17ψήφιος αριθµός αναγνώρισης του οχήµατος, τότε ακολουθείται η ίδια διαδικασία χάραξης για τα οχήµατα αυτά όπως και για τα ήδη κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (βλ. παρ. 1). Η διαδικασία αυτή ακολουθείται και στις περιπτώσεις των ρυµουλκούµενων Ο1 που έχουν ρυθµιστεί µε την µε αριθµ. 207858/2022/30-06-2022 απόφαση.