Διαγωνισμός μετακόμισης ύψους 60.000 ευρώ

Τετ, 02/11/2022 - 09:36
Φωτό: ΑΠΘ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκήρυξε διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή Υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ, ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΠΕ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 1 μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 48.387,10€ χωρίς ΦΠΑ (60.000,00€ με ΦΠΑ 24%).

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 21-11-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59:59.

Πληροφορίες: Ο. Τάχα, Τηλ.: 2310 996871, E-mail: rtacha@ad.auth.gr