Εγκρίθηκε με απόφαση του υπ. Μεταφορών η χρηματοδότηση τεσσάρων υπεραστικών ΚΤΕΛ με το ποσό των 354.420,30 ευρώ στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των υποδομών συγκοινωνιακών φορέων.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα ΚΤΕΛ, η περιγραφή του έργου που χρηματοδοτείται και το αντίστοιχο ποσό:

Τηλεματική στα λεωφορεία

Εγκρίθηκε, επίσης, η υλοποίηση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού για τη λειτουργία τηλεματικής υπηρεσίας αστικών λεωφορείων των Κ.Τ.Ε.Λ.», και η χρηματοδότηση της συμμετοχής της Π.Ο.Α.Υ.Σ. με το ποσό των 50.000 ευρώ σε αυτό. Το έργο αποσκοπεί στον εξοπλισμό των αστικών λεωφορείων των Κ.Τ.Ε.Λ. Αττικής, Ευβοίας, Κορινθίας και Θήβας που θα εκτελούν έργο στην περιοχή ευθύνης του Ο.Α.Σ.Α. (Αθήνα).

Εκτός από την προμήθεια του λογισμικού (Επεκτάσιμο σύστημα και συμβατό με το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ), το έργο περιλαμβάνει, επίσης, την εγκατάσταση των συσκευών και των απαιτούμενων περιφερειακών εξαρτημάτων, καθώς και την εκπαίδευση προσωπικού.