Τροχοί & TIR

Η αποζημίωση του κάθε ΚΤΕΛ για τα φοιτητικά

Καθορίστηκε το ύψος της αποζημίωσης στα ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ, που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκο
Δευτέρα 24/04/2023 - 10:01
Κοινοποίηση στα Social Media

Καθορίστηκε το ύψος της αποζημίωσης στα ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ, που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) για την καταβολή μειωμένου κομίστρου στα αστικά και υπεραστικά μέσα μαζικής μεταφοράς των Φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.. Ειδικότερα:

Καθορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (περίοδος από 01-09-2022 εώς 31-08-2023) το ύψος της πίστωσης δεκαπέντε εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (15.350.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την πληρωμή της δαπάνης που προκαλείται: 

α) Από τη με μειωμένο κόμιστρο μετακίνηση των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Π.Ο.Α.Σ., συνολικού ύψους επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (7.800.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

β) Από τη με μειωμένο κόμιστρο μετακίνηση των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Π.Ο.Α.Υ.Σ., συνολικού ύψους επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (7.550.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ποσά που τυχόν έχουν ήδη πληρωθεί για τον ίδιο σκοπό κατά το τρέχον έτος μειώνουν αντίστοιχα το συνολικό ποσό της ανωτέρω αποζημίωσης.

3. Τα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) και τα ΚΤΕΛ που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.), δεν θα λαμβάνουν κανένα επιπλέον τίμημα για τη μετακίνηση των φοιτητών από αυτό που αντιστοιχεί στο αντίτιμο του μειωμένου κομίστρου με βάση την ισχύουσα νομοθεσία καθορισμού των κομίστρων και οφείλουν να τηρούν απολογιστικά στοιχεία πραγματοποιηθέντων μετακινήσεων για την ανωτέρω κατηγορία πληθυσμού (φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων).

Αναλυτικά, οι αποζημιώσεις για κάθε ΚΤΕΛ Αστικό ή υπεραστικό εμφανίζονται στους πίνακες που ακολουθούν. (Σημείωση: οι αντίστοιχοι πίνακες για αποζημιώσεις ΑμΕΑ και πολυτέκνων αναρτήθηκαν στο troxoikaitir.gr εδώ).

Πίνακας Ι

Κατανομή Αποζημίωσης σε αστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (περίοδος από 01-09-2022 έως 31-08-2023).

Πίνακας ΙI

Κατανομή Αποζημίωσης σε υπεραστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις φοιτητών σε υπεραστικές γραμμές για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (περίοδος από 01-09-2022 έως 31-08-2023).

Πίνακας ΙΙI

Κατανομή Αποζημίωσης σε υπεραστικά ΚΤΕΛ για μετακινήσεις Φοιτητών σε αστικές γραμμές για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (περίοδος από 01-09-2022 έως 31-08- 2023).

Πίνακας IV

Συνολική Αποζημίωση για τις μετακινήσεις φοιτητών στα υπεραστικά ΚΤΕΛ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (περίοδος από 01-09-2022 έως 31-08-2023).

PreviousNext