Τροχοί & TIR

Η διαχείριση του προγράμματος «Μεταφορές» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Με τον πρόσφατο νόμο 4914/22 συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Μεταφορές», η οποία υπάγεται απευθείας στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Αν
Δευτέρα 10/10/2022 - 15:27
Κοινοποίηση στα Social Media

Με τον πρόσφατο νόμο 4914/22 συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Μεταφορές», η οποία υπάγεται απευθείας στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η ειδική αυτή υπηρεσία έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Προγράμματος, ως Διαχειριστική Αρχή στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α.

Στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα παρακάτω:

1. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των πράξεων και μεριμνά για την υλοποίησή τους με βάση την απόφαση ένταξης και τις αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις, καθώς και για τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο της υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό:

(α) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων και την τήρηση των χρονικών προθεσμιών που τίθενται για την ολοκλήρωση επί μέρους δράσεων/υποέργων των πράξεων, διοικητικά και επιτοπίως.

(β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή τους ή προτείνει ενέργειες υποστήριξης των δικαιούχων.

(γ) Θέτει σε καθεστώς επιτήρησης τους δικαιούχους που οι πράξεις τους αποκλίνουν από τους όρους της απόφασης ένταξης ή και του χρονικού προγραμματισμού της εκτέλεσής τους και καθορίζει διορθωτικά μέτρα και περίοδο συμμόρφωσης. Εισηγείται στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ την ανάκληση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων, για τις οποίες οι δικαιούχοι δεν υλοποίησαν τα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου συμμόρφωσης. Επίσης:

Έχει την ευθύνη τήρησης των δικαιολογητικών εγγράφων που σχετίζονται με την παρακολούθηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους των πράξεων, για πενταετή περίοδο από την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η τελευταία πληρωμή από τη Διαχειριστική Αρχή προς τον δικαιούχο, με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις.

Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Εθνική Αρχή Συντονισμού, τη Λογιστική Αρχή, καθώς και με άλλες ενωσιακές ή εθνικές Αρχές και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, εφαρμόζοντας τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κίνδυνοι απάτης

Επιπλέον, στα καθήκοντα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Μεταφορές” είναι η συγκρότηση των ομάδων διαχείρισης κινδύνων και αξιολόγησης κινδύνων απάτης, καθώς και για τον συντονισμό των εργασιών τους. Οι εν λόγω ομάδες, συγκροτούνται εντός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης από στελέχη των Μονάδων της. Επιπλέον, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ορίζει α) τον Υπεύθυνο για θέματα απάτης, ο οποίος έχει την ευθύνη για το συντονισμό ενεργειών πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης στην Υπηρεσία και την εκπροσωπεί στο Εσωτερικό Δίκτυο Συνεργασίας για την Καταπολέμηση της Απάτης και β) ορίζει και γνωστοποιεί στην ΕΔΕΛ τα άτομα της Ειδικής Υπηρεσίας που θα έχουν σχετικά δικαιώματα στο IMS.

PreviousNext