Μετά από πρόσφατη τροποποίηση της περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012, με το οποίο καθορίζονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν τα Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ για την κυκλοφορία αυτών και θεσπίζεται η δυνατότητα θέσης σε κυκλοφορία αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ με ηλεκτροκινητήρα ισχύος τουλάχιστον πενήντα κιλοβάτ (50 kw) και μπαταρία χωρητικότητας τουλάχιστον τριάντα κιλοβατώρων (30 kWh).